Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

IJssel/Veluwe en Stedendriehoek

IJssel/Veluwe en Stedendriehoek

Op 19 maart 2013 heeft het Platform IJssel/Veluwe en Stedendriehoek tijdens een startconferentie het plan van aanpak voor de komende jaren uiteen gezet. De scholen werken samen om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt aan te pakken. 

Opzet
Op de startconferentie zette Astrid Breukers ( projectleider van beide regio’s) uiteen wat de speerpunten zijn in het plan. Deze speerpunten zijn voortgekomen uit de ontwikkelwensen van de deelnemende scholen en dragen bij tot oplossingen van de tekorten. De activiteiten zijn zeer divers en verschillen in omvang. Er worden banenmarkten met speeddates ingezet om meer personeel aan te trekken, voor startende docenten worden bovenschoolse intervisie groepen opgezet en zittend personeel kan een ‘regiobeurs’ aanvragen. Ook worden trainingen en een professionele aanpak van HR-processen ingezet om zittend personeel voor het onderwijs te behouden. Met gelden van het ministerie van OCW worden nieuwe activiteiten gestart en waar mogelijk wordt samengewerkt met andere regio's. Een belangrijke werkwijze in het project is het werken met ontwikkelgroepen onder leiding van een externe expert. Vertegenwoordigers van verschillende scholen werken samen aan een ontwikkelthema en zetten elkaar in als critical friend. Tijdens 6 werkconferenties zullen de scholen elkaar informeren over de stand van zaken in hun ontwikkelgroepen en kennis met elkaar delen.

Projecten
Het  programma kent vier deelprojecten met een zeer verschillende aanpak van de tekorten.  

1. Werving, voorlichting en inductie
Dit project  is gericht op werving van de potentiële docenten in de stille reserve en zij-instromers. Onder het motto “een goed begin is het halve werk” wordt voorlichting gegeven aan diverse doelgroepen en worden oriëntatiecursussen, starterscursussen en stages aangeboden. Daarnaast worden opleiders en (vak)coaches opgeleid om een goede start van de beginnende docenten en onbevoegde zij-instromers te bevorderen en worden bovenschoolse intervisiegroepen opgestart. Tevens worden activiteiten opgezet om potentiële carrièreswitchers aan een beter CV te helpen (flexpool), studerende docenten te ondersteunen (OidS en onderzoekende houding stimuleren) en zittend personeel te behouden (grip op het primaire proces, inzet van Junior docenten/Tutoren, beter omgaan met moeilijke leerlingen). Deze integrale aanpak moet leiden tot meer instroom, een goede start en docenten behouden voor het onderwijs.

2. Meer bevoegde en kwalitatief sterke docenten voor de klas
Dit project moet bijdragen aan meer bevoegde eerste- en tweedegraads docenten in de regio’s. In deze projectperiode worden on- en onderbevoegde docenten en hun scholen financieel ondersteund. Het betreft het promoten van master studies en het aanbieden van een zogenoemde ‘Regiobeurs’ voor de masterstudie, de studies voor onbevoegde docenten en de studie van een docent in een frictievak naar een bevoegdheid in een tekortvak.  

3 HR-processen/professionaliseringsbeleid
Doel van dit project is het creëren en stimuleren van een uitnodigende leer- en werkomgeving voor docenten met het uiteindelijke doel de kwaliteit en het rendement van het primair proces te verhogen. Tevens wordt hiermee aantrekkelijk werkgeverschap vormgegeven, waarmee het platform beoogt uitstroom uit het onderwijs tegen te gaan.  

4 Inzet ICT en digitale didactiek t.b.v. het geven van efficiënter onderwijs
Het Platform IJssel/Veluwe en Stedendriehoek wil de inzetmogelijkheden onderzoeken in hoeverre ICT een bijdrage kan leveren aan efficiënter onderwijs. Het onderzoek is een oriëntatie over de mogelijkheden van ‘slimmer werken’, de gevolgen voor de onderwijsvisie, de lessen en de onderwijsorganisatie.  

Meer informatie: