Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Van on(der)bevoegd naar bevoegd

Inleiding

Om de kwaliteit van de lessen en het onderwijs te borgen, is in het nationaal sectorakkoord en de lerarenagenda 2013-2020 afgesproken dat in 2017 alle lessen worden gegeven door bevoegde leraren. Om dit te bereiken heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 29 februari 2016 het plan van aanpak Tegengaan onbevoegd lesgeven naar de Tweede Kamer verzonden.

Regionale aanpak tussen lerarenopleidingen en scholen
Een onderdeel van het plan is het organiseren van regionale gesprekken tussen lerarenopleidingen en leraren om de aansluiting tussen het aanbod van lerarenopleidingen en de vraag bij vo-scholen tot stand te brengen. Op verzoek van het ministerie van OCW ondersteunt Voion, waar gewenst, de regionale aanpak. Ook de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ontplooien initiatieven om de wisselwerking tussen lerarenopleidingen en scholen te versterken. De regionale bijeenkomsten biedt scholen de mogelijkheid om de specifieke scholingsvraag die u heeft voor uw leraren kenbaar te maken, zodat in samenwerking met de lerarenopleiding tot een passend opleidingstraject kan worden gekomen. 

>> Op 18 mei 2017 van 16:00-19:00 uur vindt er nog een bijeenkomst plaats voor on(der)bevoegde docenten in Rotterdam 

 • Kennisbijeenkomsten voor HRM-ers en schoolleiders
  Daarnaast hebben er kennisbijeenkomsten plaatsgevonden voor HR-medewerkers en schoolleiders. Tijdens deze bijeenkomsten geeft Voion voorlichting over de nieuwe beleidsmaatregelen en subsidiemogelijkheden voor maatwerkafspraken (incompany opleidingen etc.). Download hier de presentatie. Daarnaast worden de vragen beantwoord over wanneer docenten bevoegd, benoembaar en onbevoegd zijn. De lerarenopleidingen geven op deze bijeenkomsten voorlichting en beantwoorden vragen over hun opleidingsaanbod en de mogelijkheden tot het bieden van maatwerk.

Voor vragen over de regiobijeenkomsten kunt u mailen naar: helpdeskbevoegd@caop.nl.  

Handreiking 'Meer bevoegd gegeven lessen'
Om besturen en scholen te ondersteunen bij het terugdringen van onbevoegd gegeven lessen heeft de VO-raad een handreiking ontwikkeld. Met deze handreiking ontwikkelt u een plan van aanpak, met behulp van strategisch HRM-beleid. U vindt de handreiking op shrm.vo-raad.nl/bevoegd.  

Format inventarisatie onbevoegde docenten en opleidingswensen
Dit inventarisatieformulier is bedoeld voor P&O'ers om inzicht te krijgen in het 'bestand' en de opleidingsbehoeften van de on(der)bevoegden binnen hun schoolbestuur.

Informatie over bevoegd zijn/worden:

 • Uitleg bevoegd, benoembaar en onbevoegd
 • Schema bepalen bevoegdheid
 • Overzicht bevoegdheden met Kweekschool/PA of Pabo
 • Informatie over Verwantschapstabellen
 • Specifieke vragen: Op de site van DUO vindt u het handboek onderwijsbevoegdheden met daarin informatie over diploma's van voor 2006 en een aantal specifieke gevallen.
  Met vragen over onderwijsbevoegdheden en aanvragen ontheffing/bekwaamheidserkenning kunt u terecht bij de helpdesk van de afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie van DUO. Zij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 050-5998036 of ks.dw@duo.nl.
 • Veel vmbo-scholen zijn gestart met de nieuwe beroepsgerichte profielen. Voor een aantal leraren geldt dat de huidige bevoegdheid het nieuwe profielvak niet volledig dekt. In juli 2016 hebben alle vmbo-scholen en besturen een brief ontvangen over de routes die leiden tot een passende bevoegdheid voor deze vakken en hoe u leraren hierbij kunt stimuleren en faciliteren. Zie www.vernieuwingvmbo.nl/bevoegdheden-profielen-vmbo.  
 • Leraren in vaste dienst die een nieuwe bevoegdheid moeten halen om les te geven in de nieuwe beroepsgerichte vakken in het vmbo, kunnen tot 1 augustus 2021 de tijd krijgen om hun bevoegdheid te halen. Zie de overgangsmaatregel op grond waarvan dit kan. 
 • Opleidingstrajecten voor pabo-gediplomeerden in het vmbo
  Voor pabo-gediplomeerden in het vmbo komen opleidingstrajecten op maat om een bevoegdheid te halen. Lees verder >>

Stimuleringsregelingen
Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden zoals de studiebeurs voor leraren die een bevoegdheid willen halen. Kijk voor meer informatie over mogelijke regelingen zoals de Lerarenbeurs in het overzicht financieringsmogelijkheden voor professionalisering op onze site of op wordleraarinhetvo.nl/mogelijkheden/subsidies/  
Zie ook de vernieuwde subsidieregeling voor korte opleidingen voor vmbo-leraren en de vernieuwde zij-instroomregeling.

Inspiratie

Onderzoeken