Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Gesprekkencyclus heeft inbedding nodig

Door Maaike Jacobs en Marije Bouman

In de praktijk zijn verschillende voorbeelden te vinden van manieren waarop besturen invulling geven aan hun functionerings- en beoordelingsbeleid. Sommige besturen richten zich met name op de structuur. Zij voeren de gesprekkencyclus in. Helder is wanneer welk gesprek gevoerd wordt en dat er resultaten afgesproken dienen te worden. Maar het is nog onduidelijk wat de medewerker nodig heeft om deze resultaten te kunnen bereiken. Andere besturen laten hun medewerkers proeven aancompetenties en stimuleren hun medewerkers om zichzelf te ontwikkelen. Valkuil hierbij kan zijn dat medewerkers zich wel ontwikkelen maar niet in de richting waarin de organisatie zich wil ontwikkelen, waardoor de school haar doelstellingen niet bereikt.Van belang voor een succesvolle invoering van de gesprekkencyclus zijn onderstaande aandachtspunten.

Professionele cultuur
De medewerkers dienen uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Hiervoor is een professionele cultuur van belang, waarbij de leidinggevenden voldoende ruimte geven aan de medewerkers, maar tegelijkertijd sturen waar dat nodig is. Op die manierontstaat een organisatie waarin men open is naar elkaar en leert van elkaar. Dit komt ook tot uiting in de wijze waarop de gesprekken gevoerd worden. De leidinggevende dient ervoor te zorgen dat de medewerker reflecteert op zijn eigen gedrag. Effectieve vragen stellen is hierbij van belang. Het kan nuttig zijn het traject te starten met de leidinggevenden en hen te laten ervaren hoe het is om gesprekken te voeren over je eigen functioneren en uiteindelijk te komen tot ontwikkeling en het verhogen van de kwaliteit. Voor medewerkers kan het nuttig zijn al kennis te makenmet bijvoorbeeld een competentiemeting voordat de structuur van de gesprekkencyclus geïmplementeerd is. Op die manier werk je aan een cultuur van jezelf ontwikkelen en is de structuur van de gesprekkencyclus een logisch gevolg.

Koppeling aan schoolplan
Om ook echt de kwaliteit van de organisatie te verhogen is het verstandig de gesprekkencyclus te koppelen aan de concreet geformuleerde doelstellingen in het schoolplan. De doelstellingen uit het schoolplan dienen per functionaris in de school doorvertaald te worden in het zogenaamde ‘rolprofiel’. In het rolprofiel staat vermeld wat dit betekent voor de betreffende functiegroep. Iedere functionaris (leraar, zorgcoördinator, teamleider, directeur, etcetera) heeft dan ook een eigen rolprofiel. Eventueelkan op termijn gekeken worden of specifieke rolprofielen gedifferentieerd kunnen worden (bijvoorbeeld de beginnende, de ervaren en de excellente leraar). Uitgangspunt is dat in het evaluatiegesprek beoordeling plaatsvindt op basis van meetbaar resultaat. Competenties zijn hulpmiddelen en voorwaarden om deze resultaten te behalen. Uiteindelijk gaat het om het verhogen van de onderwijskwaliteit.

Dit betekent zowel aandacht voor de wil van de medewerkers om zich te ontwikkelen als aandacht voor een goede structuur en duidelijke organisatiedoelstellingen die op de missie en de visie van de organisatie zijn gericht.  

Klik hier voor het bronartikel.