Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Veilig, gezond & vitaal werken

Welzijnscheck-VO

Inleiding

De Welzijnscheck-VO is een (gratis) internetapplicatie, speciaal voor het voortgezet onderwijs, waarmee personeelsleden inzicht krijgen in hun welzijnssituatie in relatie tot hun werk. Aan de hand van 200 vragen worden ieders energiebronnen en belastende factoren in kaart gebracht. Met het nieuwe instrument kunnen individuele en organisatiebrede rapportages worden opgesteld. Sinds 21 maart 2011 is de site aangepast en is er een versie voor het po (de Welzijnscheck Onderwijspersoneel) en een versie voor het vo (de Welzijnscheck-VO).

Individuele en groepsrapportages
De welzijnscheck biedt de mogelijkheid van een zogenaamd vitaliteitsonderzoek, waarbij zowel de zwakkere als sterkere punten van mensen en organisaties in kaart worden gebracht. De individuele medewerkers krijgen een uitgebreid persoonlijk rapport over hun welzijnssituatie in relatie tot hun werk. De organisatie krijgt een onderzoeksrapport op organisatieniveau. De gegevens worden hierin anoniem verwerkt en zijn niet te herleiden tot individuen. De informatie die zo verkregen wordt, kan zowel voor de individuele werknemer als voor de school uitgangspunt zijn voor veranderingen c.q. verbeteringen. Individuele medewerkers kunnen ook, geheel buiten de school om, op eigen initiatief de vragenlijst invullen en via de site een persoonlijk rapport downloaden. In dit rapport wordt uitgebreid ingegaan op energiebronnen en stressoren en belastende aspecten. De energiebronnen, stressoren en belastende aspecten gecombineerd met de algemene gezondheid, privé-omstandigheden en persoonlijkheid zijn voor een groot deel bepalend voor het risico op overspannenheid. Als het rapport daar aanleiding toe geeft, wordt geadviseerd om het rapport te bespreken met de bedrijfsarts, preventiemedewerker, leidinggevende of andere betrokkene.

Interesse in een welzijnsonderzoek?
Wilt u weten hoe het staat met het welbevinden van uw personeel? Of wilt u individuele personeelsleden attenderen op de mogelijkheid van een welzijns-check? Via www.welzijnscheck-vo.nl kunt u (of uw medewerker) een individueel of organisatiebreed onderzoek starten. Uw VO-consultant kan u desgewenst adviseren bij het opzetten van een organisatiebreed onderzoek met de Welzijnscheck-VO. Ook voor algemene vragen over de welzijnscheck voor het voortgezet onderwijs kunt u contact opnemen met uw VO-consultant.  


Meer informatie: