Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Eerste voortgangsrapportage Lerarenagenda verschenen

donderdag 9 oktober 2014 | Loopbaan & professionalisering

In opdracht van: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgevoerd door: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Datum uitgave: 8 oktober 2014

Leraren en scholen hebben veel initiatieven genomen om het vak leraar te ontwikkelen en aantrekkelijker te maken. Zo werken leraren van 160 scholen in het voortgezet onderwijs inmiddels samen met een universitaire lerarenopleiding om lessen te verbeteren en startende leraren worden beter begeleid. 

In 2013 presenteerden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker De Lerarenagenda 2013-2020. De agenda kwam samen met leraren tot stand. Belangrijke thema’s in de agenda zijn onder andere groei en ontwikkeling van leraren, betere begeleiding van beginnende leraren en de verbetering van de kwaliteit van lerarenopleidingen. Een jaar na het begin van de Lerarenagenda blijkt dat veel scholen en leraren initiatieven hiervoor hebben genomen.

Hieronder een aantal resultaten uit de Voortgangsrapportage Lerarenagenda:
 • Kwaliteit van de lerarenopleidingen
  In 2015 hebben alle lerarenopleidingen een adviescommissie met vertegenwoordigers van het werkveld, werken scholen en lerarenopleidingen gezamenlijk aan inwerk- en begeleidingsprogramma’s en gaat de aandacht uit naar de aansluiting van het masteraanbod op de wensen en behoeften van leraren en scholen.
 • Meer zij-instroom door aantrekkelijke en flexibele routes
  Het landelijk netwerk Criterium Gericht Beoordelen werkt voor tweedegraads lerarenopleidingen aan een Landelijk Raamwerk dat moet leiden tot minder verschillen tussen de zij-instroomassessments, een passend onderwijsaanbod en betere begeleiding vanuit de school waar de zij-instromer werkzaam is. Speciale aandacht is er ook voor het verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen voor zij-instromers in het mbo en van het pedagogisch didactisch getuigschrift. Zo is er reeds een landelijk raamwerk voor het pedagogisch didactisch getuigschrift waaraan alle mbo-instellingen zich hebben gecommitteerd.
 • Professionele ontwikkeling van leraren
  Er zijn 61 samenwerkingsverbanden van lerarenopleidingen en scholen intensief bezig met de versterking van hun samenwerking, onder andere bij het opleiden van leraren en de begeleiding van starters. Met het lerarenregister zetten we een duidelijke stap in de kwalitatieve ontwikkeling van de beroepsgroep. Het aantal leraren dat zich heeft gemeld in het register neemt langzaam toe. De groei is naar verwachting te beperkt om de doelstelling uit het Nationaal Onderwijsakkoord – 40% van de leraren is in 2015 geregistreerd – te halen. Het aantal registraties zal de komende tijd flink moeten stijgen. Met de Onderwijscoöperatie en andere betrokken partijen wordt hiervoor een aanpak vastgesteld.
 • Meer masters en academici voor de klas
  Het verhogen van het opleidingsniveau van leraren en de inzet van breed samengestelde teams komen zowel de kwaliteit van het onderwijs als het aanzien van het beroep van leraar ten goede. Om aan de hoge kwaliteitseisen te voldoen is samenwerking in een team nodig. In een ideaal team zitten verschillende deskundigen of experts op deelgebieden die samenwerken, elkaars kennis gebruiken en elkaar ondersteunen. Daarom zijn er in de sectorakkoorden po en vo afspraken gemaakt over een verhoging van het aantal master- en academisch opgeleide leraren.