VOION Haganum 2506 2Header14

Agenda

Expertsessie Bevoegdhedenstelsel VO

woensdag 15 april 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Datum: 15 april 2020 vanaf 16:15 tot 18:00 uur
Vorm: De expertsessie over het Bevoegdhedenstelsel wordt online gehouden, via Microsoft Teams. ​

De Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt organiseert de expertsessie ‘Bevoegdhedenstelsel vo’. Mede namens de beide hoogleraren Frank Cörvers en Marc van der Meer bent u van harte uitgenodigd hieraan een bijdrage te leveren. De sessie staat onder begeleiding van Frank Cörvers. Aan het programma wordt meegewerkt door Jos Lubberman van Regioplan. Gespreksleider is Patrick Banis, directeur Arbeidsmarkt CAOP.

Een van de noodzakelijke, zo niet onmisbare voorwaarden voor de kwaliteit van het onderwijs is dat het onderwijs wordt verzorgd door voldoende en bekwaam onderwijspersoneel. Om dit te waarborgen stelt de overheid diverse regels over bevoegdheid en inzetbaarheid. Omdat de huidige regelgeving over bevoegdheden in het voortgezet onderwijs in de praktijk verschillende knelpunten oplevert, heeft het ministerie van OCW samen met de Landelijke Werkgroep Bevoegd aan onderzoekbureaus Regioplan, CINOP-ecbo en Leeuwendaal gevraagd om scenario’s te verkennen voor een andere inrichting van het stelsel van bevoegdheden voortgezet onderwijs (in samenhang met de vastgestelde bekwaamheidseisen), zodat het:

  1. recht doet aan de behoefte van groepen leerlingen in het vo en aan de variëteit aan schoolsoorten, leerwegen, leerjaren en vakinhoud die (nu en in de toekomst) onderwezen moet worden;
  2. (toekomstige) onderwijsprofessionals beter in staat stelt hun inzetbaarheid via scholing uit te breiden of in te vullen; en
  3. rekening houdt met de voorwaarden waaraan een bevoegdhedenstelsel moet voldoen. Dit zijn op hoofdlijnen kwaliteit, toekomstbestendig stelsel, professionele ruimte/aantrekkelijk beroep, aansluiting opleiding-onderwijs, flexibiliteit en gedegen regelgeving.

Het eindrapport van de verkenning, ‘Naar een stelsel met toekomst. Bouwstenen voor een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs’  bevat eerste schetsen voor een nieuw bevoegdhedenstelsel en bouwstenen daarvoor. De ‘commissie Zevenbergen’ is inmiddels gevraagd te adviseren over nieuwe bevoegdheden voor alle onderwijssectoren en bouwt voor het voortgezet onderwijs voort op het rapport van Regioplan.

Tijdens de expertsessie van de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt wordt ingegaan op: 

  1. kernbevindingen verkenning ‘Naar een stelsel met toekomst’; vier scenario’s;
  2. flexibiliteit en maatschappelijke relevantie van het toekomstige bevoegdhedenstelsel;
  3. beroepsbeeld van de leraar; pedagogische aspecten;
  4. waar staan we nu en welke vervolgstappen moeten genomen worden; governance, wie is waarvoor verantwoordelijk?;
  5. wat nemen we mee?

Achtergrond

Mocht u belangstelling hebben deel te nemen aan deze sessie, stuur dan voor 2 april 2020 een e-mail naar Loes Hodemaekers, e-mail: l.Hodemaekers@caop.nl