Inspiratie

Kennisdeling in netwerken onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Tijdens de Landelijke netwerkbijeenkomst voor regionaal actief samenwerkende schoolbesturen op 8 november 2012 kregen vertegenwoordigers van zeven verschillende projecten ieder twee minuten om zich plenair te presenteren. Vervolgens konden de deelnemers tijdens een speeddate ervaringen uitwisselen en vragen stellen. Hieronder een greep uit de presentaties.  

Van student naar docent
Hoe interesseren we mensen van buiten het onderwijs voor het leraarschap? Het is een vraag die men zich in vrijwel alle regio’s stelt. In Leiden kwam men op het idee dat niet gewacht hoeft te worden totdat werknemers uitgeblust en uitgekeken het bedrijfsleven willen verlaten. Onder de titel ‘Vissen in eigen vijver’ liet Albert Langedijk van Hogeschool Leiden zien dat het mogelijk is om mensen al tijdens hun studie te interesseren voor het lesgeven. Elke studie kent studenten die na verloop van tijd de motivatie voor het vak verliezen, bijvoorbeeld bij de laboratoriumopleiding. Langedijk: “Er zijn studenten die na twee jaar opleiding ontdekken dat uitleg geven over laboratoriumonderzoek veel meer bij ze past dan het uitvoeren daarvan. Van laborant naar docent dus. De afdeling laboratoriumopleiding van de Hogeschool Leiden heeft, in samenwerking met het platform Rijnstreek en de Hogeschool van Amsterdam, een model ontwikkeld om deze overstap te faciliteren.” Voor de deelnemers aan deze speeddate was het een verrassende eyeopener.  Zij-instromers goed voorbereid
Ook in de regio’s IJssel-Veluwe en Flevoland heeft men zich beziggehouden met de problematiek van de zij-instromers. In de praktijk blijkt namelijk nogal eens dat deze groep het moeilijk heeft als ze eenmaal de overstap hebben gemaakt. De combinatie van werken en studeren valt velen erg zwaar en een aantal beschikt bij nader inzien toch niet over de competenties waarover een goede docent dient te beschikken. Astrid Breukers vertelde hoe in de regio IJssel-Veluwe een procedure is ontwikkeld en beproefd die erop gericht is teleurstellingen bij de zij-instromers en bij de scholen te voorkomen. De procedure bestaat uit voorlichting, persoonlijke gesprekken, een oriëntatiecursus en een stage. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de DocentenSelector©, een instrument voor assessment via internet. Kitty Boos van ASG Almere vertelde over het Flevoloket waar belangstellenden terecht kunnen voor informatie over werken in het onderwijs. Dat heeft inmiddels geleid tot 400 kennismakingsgesprekken en veertig belangstellenden hebben deelgenomen aan een cursus ‘Zin in lesgeven’. Samenwerking in een krimpregio
Personeelsproblematiek doet zich niet alleen voor in regio’s waar overduidelijk een lerarentekort is of zal ontstaan. De Limburgse scholen worden geconfronteerd met krimp en op het eerste gezicht zal dus een overschot ontstaan. Ook in die situatie is samenwerking van groot belang, betoogden Makka Haane en Ron Boonekamp in hun presentatie ‘Samenwerking Limburgse VO-besturen in tijden van krimp’. De schoolbesturen hebben zich gerealiseerd dat het overschot aan docenten niet automatisch betekent dat er geen problemen zijn. Voor sommige vakken zullen namelijk juist wel tekorten ontstaan. De schoolbesturen hebben daarom geïnventariseerd welke docenten en bevoegdheden zij in huis hebben. Door de toekomstige behoefte aan docenten in kaart te brengen is duidelijk geworden dat tot 2016 nog een kwantitatieve vraag is naar personeel en dat die daarna afneemt door een daling van het aantal leerlingen. Wel zijn er volgens de besturen ook na 2016 personele fricties te verwachten, waardoor het van belang is dat medewerkers breed inzetbaar zijn. De Limburgse schoolbesturen hebben daarom besloten om gezamenlijk trajecten op te starten voor de scholing van onder- en onbevoegde docenten naar een tweedegraadsbevoegdheid en een opscholing van tweede- naar eerstegraads bevoegdheid voor de vakken Engels, wiskunde en Nederlands. Door de samenwerking van de schoolbesturen is de opscholing van docenten binnen handbereik gekomen.  


De overige initiatieven die een presentatie gaven tijdens de landelijke bijeenkomst op 8 november 2012:

Het Flevoloket - Kitty Boos - ASG Almere
Samenwerkende schoolbesturen in Flevoland hebben samen een loket ingericht en organiseren verschillende activiteiten voor het werven van nieuw personeel en het professionaliseren van zittend personeel. Zie www.leraarplaats.nl Hoe hebben zij dit aangepakt en wat is de winst voor de scholen en de regio? Ppt: het Flevoloket

Toepassing Scenariomodel in een school - Hans Freitag - KSG De Breul
De presentatie over het huisvestingsmodel geeft uitleg over een in de provincie Utrecht ontwikkeld model (op basis van leerlingenprognoses) om de huidige kwantitatieve huisvestingssituatie per gemeente, subregio of provincie en de toekomstige (geprognotiseerde) behoeften in kaart te kunnen brengen en op welke wijze dit toepasbaar is voor een individueel bestuur of locatie. Ppt: Het scenariomodel

Succesvol Trainen OOP  – Feiko Kuiper - Trajectum College Utrecht
Verschillende scholen in de regio Utrecht hebben samen een training aangeboden aan leden van het OOP rondom het thema ‘Grensstellend gedrag met behoud van relatie’. De training bleek een groot succes. Hoe hebben deze scholen het aangepakt, wat was de aanleiding en welke lessen kunnen andere scholen hiervan leren?

Het effect van de meerjaren toekomst visie – Mary Visser - Stichting Voorgezet Onderwijs Kennemerland
De omgeving van de school verandert snel en ingrijpend, denk aan laag-conjunctuur, andere communicatiemiddelen, toename gebruik ICT, maatwerk en resultaatgericht werken, enz. Ook binnen de school verandert er van alles. Hoe zorg je ervoor dat de visie van de school passend blijft, hoe pakt SVOK dat aan? Ppt: Het effect van de meerjaren toekomst visie 

<< terug naar artikel ‘Kennisdeling in netwerken onderwijsarbeidsmarkt’