VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Koppeling individu en organisatie: gouden greep

dinsdag 16 juni 2015 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Een ziekteverzuim van 11 procent gecombineerd met een flinke werkdrukverzwaring. Dat was de directe aanleiding voor de Scholen Combinatie Zoetermeer (SCZ) om mee te doen aan de nieuwe Voion-pilot Werken aan werkvermogen. Bestuurder van de SCZ Peter Reenalda: “We wilden structureel aan de slag met zowel de zorg voor ons personeel als met de verlaging van het verzuim.”

De SCZ heeft zware jaren achter de rug: het personeelsbestand is flink gekrompen en tegelijkertijd zijn er taakverzwaringen ‘doorgevoerd’. Heftig, zeggen Hanneke Klunder en Kees Witteman. “Met daarbovenop dat hoge ziekteverzuim.” Beiden zijn directeur bij een van de drie scholen binnen de SCZ. Klunder van het Stedelijk College; Witteman van Het Atrium, school voor praktijkonderwijs. “Voor ons was dit pilotproject van Voion een uitgelezen kans om inzicht te krijgen in de oorzaken van het verzuim”, aldus Klunder.

Grote familie
Het project start in het najaar van 2014. Beide scholen richten een projectgroep in waar onder meer de MR en een personeelslid in zit. Vervolgens krijgt het personeel een oproep om een vragenlijst in te vullen: het eerste deel van het project. Witteman: “Bij ons zijn zo’n veertig van de vijftig medewerkers met de vragenlijst aan de slag gegaan. Het gaf hen antwoord op de vraag: waar sta ik en wat is de invloed van mijn functioneren? Op basis van de resultaten konden we het gesprek aangaan en dat was een doorbraak. In een familiaire cultuur – en die kenmerkt onze organisatie – is het lastig om elkaar echt aan te spreken.”

Gouden greep
Het onderzoek levert een totaalbeeld en een individuele uitkomst op. Medewerkers waarvan blijkt dat ze een verlaagd werkvermogen hebben, krijgen een gesprek met een werkbelevingscoach (lees verder 'Verlaagd werkvermogen, wat dan?'). Parallel hieraan starten beide scholen met de volgende stap in het project: een begeleidingstraject op organisatieniveau met InHealth (lees verder 'Samen aan de slag'). “Die koppeling tussen de individuele insteek en de organisatiegerichte aanpak is echt een gouden greep”, aldus Klunder. “Onderdeel van het InHealth-begeleidingstraject is een strategiespel. Hieruit bleek dat het Stedelijk College moet werken aan een cultuuromslag. Het ziekteverzuim is een van de indicatoren daarvoor. Overigens pakken we het langdurig ziekteverzuim nu structureel aan. Frequent ziekteverzuim staat op de rol.”

Vertrouwen als kernbegrip
Beide directeuren zijn bijzonder enthousiast, maar zien ook wel ‘de’ beruchte valkuil. Witteman: “Het gevaar is dat de uitkomsten niet geborgd worden. Het Atrium moet de vervolgstappen nog invullen. Van belang is dat het team zich bewust is van zijn eigen rol. We moeten met z’n allen bedenken welke stappen nodig zijn om de open communicatie te verankeren in onze organisatie.” Het Stedelijk College heeft al wat concrete stappen gezet. “Dankzij de analyse van InHealth – samengevat in een roadmap – hebben we scherp wat we gaan doen en hoe”, zegt Klunder. Beoogde resultaat? “Goede onderwijskwaliteit en eigenaarschap. We gaan nu in ieder geval een traject in waarbij mensen zelf hun rol en verantwoordelijkheid vormgeven. Kernbegrip daarbij is vertrouwen.”

Tips
Welke tips hebben de ervaringsdeskundigen voor andere scholen? Klunder: “Als je aan zo’n traject begint, moet je er als manager open in stappen. Stel je kwetsbaar op. Ook belangrijk is het actief betrekken en enthousiasmeren van de medezeggenschapsraad. Dat heeft bij ons een hele hoge respons opgeleverd.” Volgens Reenalda is de borging op bestuursniveau een van de succesfactoren. “De SCZ gaat de P&O-cyclus aanpassen. We moeten structureel aan de slag met de zorg voor onze mensen. Als je pas gaat nadenken als het verzuim weer oploopt, ben je te laat.” Witteman beaamt dit: “Voor je het weet is de waan van de dag weer leidend. Wat we nu bereikt hebben, moeten we vasthouden.”

Lees verder
  • Verlaagd werkvermogen, wat dan?: de eerste stap in het project: medewerkers met een verlaagd werkvermogen krijgen een gesprek met een werkbeleveingscoach.   
  • Samen aan de slag: de volgende stap in het project: een begeleidingstraject op organisatieniveau. 

Meer informatie

Het Stedelijk College (vmbo, alle leerwegen, tevens lwoo en leerwerktraject: TalentenMavo, TechnoMavo, Brede opleidingen, Vakcollege Techniek en Vakcollege Mens & Dienstverlenen) en Het Atrium (praktijkonderwijs) zijn onderdeel van Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ).  

Koppeling individu en organisatie: gouden greep

Gerelateerde onderwerpen