VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Instrumenten van derden: agressie, geweld en seksuele intimidatie

Veilig en vitaal werken

Agressie en geweld komen helaas regelmatig voor in het voortgezet onderwijs. Gelukkig zijn er veel instrumenten beschikbaar om scholen te ondersteunen bij hun beleid hiertegen. Een deel ervan staat in deze opsomming.  
 • Handboek agressie en geweld
  Het programmateam 'Veilige Publieke taak' heeft het Handboek agressie en geweld opgesteld. Het doel van dit handboek is werkgevers te ondersteunen bij het opzetten van eigen beleid voor de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers. Het is een hulpmiddel voor onder meer P&O’ers, beleidswerknemers en arbocoördinatoren. Het is geen blauwdruk ter vervanging van eigen beleid.
 • Handreiking Preventie en omgaan met schoolaanslagen
  Het ministerie van OCW heeft in 2010 Regioplan Beleidsonderzoek en Windesheim Hogeschool de opdracht gegeven om een handreiking 'Preventie en omgaan met schoolaanslagen' op te stellen over het fenomeen schoolaanslagen. Het doel van deze handreiking is in de eerste plaats om schoolbesturen, directies, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel te informeren over het verschijnsel 'schoolaanslag'. Deze handreiking inventariseert de beschikbare kennis over oorzaken, daders en gevolgen van een schoolaanslag en besteedt aandacht aan de mogelijkheden om een schoolaanslag te voorkomen door potentiële daders vroegtijdig in beeld te krijgen en een aantal fysieke maatregelen te treffen.
 • Checklist Invoering controle op wapenbezit scholen
  Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in oktober 2015 een vernieuwde checklist ‘Invoering controle op wapenbezit’ gepubliceerd. Deze checklist helpt scholen om op een goede manier preventieve wapencontroles in te voeren. Het tegengaan van wapenbezit op scholen is geen opzichzelfstaand onderwerp, maar maakt deel uit van het bredere thema sociale veiligheid in en rondom de school. Een van de maatregelen die scholen in dit kader kunnen nemen, is het uitvoeren van preventieve wapencontroles op de school.De school heeft hierin geen zelfstandige rol. Bij gezamenlijke preventieve wapencontroles zijn afspraken over de samenwerking met lokale instanties zoals de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) belangrijk. De checklist bevat een overzicht van alle zaken waar scholen aan moeten denken bij het invoeren van controles gericht op wapenbezit, en bij de uitvoering van deze controles.
 • Stichting School en Veiligheid
  De Stichting School en Veiligheid verzamelt en verspreidt kennis op het gebied van schoolveiligheid. Op de website staan vele handige tools en praktijkvoorbeelden.