VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Werken aan werkvermogen

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Samen verantwoordelijk

De werkgever is verantwoordelijk voor gezond en veilig werk. Werknemers mogen niet ziek worden van het werk en ongelukken op de werkvloer moeten worden voorkomen. Maar een werknemer heeft ook verantwoordelijkheden.

Sinds de invoering van de nieuwe Arbowet per 1 januari 2007 is de werknemer niet langer degene die alleen door de werkgever beschermd moet worden. De Arbowet geeft ook de werknemer verantwoordelijkheden ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. Dit betekent dat er niet alleen sprake is van eisen die het werk aan de werknemer stelt, maar dat de werknemer ook eisen aan het werk mag, en zelfs moet, stellen. Dat houdt ook in dat het vinden van deze balans de verantwoordelijkheid is van werkgever én werknemer; dat geldt zowel voor onderwijzend als onderwijsondersteunend personeel.

Hierover in gesprek gaan, staat centraal in het project ‘Werken aan werkvermogen’ Belangrijk hierbij is dat dit geen eenmalige activiteit is, maar dat er sprake is van een continu proces van meten en verbeteren. Het instrument ‘Werken aan werkvermogen‘ vormt daarmee een onderdeel van het totale personeelsbeleid dat de uitgangspunten vitaal werknemerschap en goed werkgeverschap hoog in het vaandel heeft staan.

Cultuuromslag bij scholen nodig
Eind 2008 zijn de resultaten van het project geëvalueerd. Eén van de belangrijkste conclusies van het evaluatieonderzoek was dat er een cultuuromslag bij de scholen nodig is. Het project benadrukt het belang van het investeren in mensen. Scholen bieden hun werknemers de mogelijkheid om stil te staan bij hun werkvermogen en werkbeleving. Het is aan de werknemers om die handschoen op te pakken. De verantwoordelijkheid ligt dus ook bij de werknemer, uiteraard niet zonder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat de respons onder werknemers nogal eens teleurstellend was. Daarentegen waren de werknemers die op de uitnodiging tot een gesprek zijn ingegaan, bijna unaniem zeer tevreden. Ook de scholen is een spiegel voorgehouden en zijn zich bewust geworden, of meer bewust geworden, van het belang om in hun mensen te investeren.