Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Aan de slag met de horizontale dialoog?

vrijdag 23 juni 2017 | Loopbaan & professionalisering

De monitoringscommissie Goed Bestuur van de VO-raad is op zoek naar drie scholen die willen deelnemen aan een actieonderzoek naar de manier waarop zij de horizontale dialoog voeren met leerlingen en hun ouders. In dit actieonderzoek staan ontwikkelen, leren en evalueren centraal. Werkt u actief aan uw horizontale dialoog en bent u geïnteresseerd om hier onder begeleiding van experts meer over te leren en uw horizontale dialoog verder te ontwikkelen? En wilt u op die manier ook bijdragen aan het denken hierover op sectorniveau? Geef u dan uiterlijk vrijdag 30 juni op.

Waarom dit actieonderzoek? Wat levert het op?
In de Code Goed Onderwijsbestuur VO is de horizontale dialoog als lidmaatschapseis opgenomen. Deze dient met externe stakeholders in de organisatie te worden geformaliseerd, verankerd, onderhouden en vermeld in het jaarverslag. Uit eerdere onderzoeken bleek dat, hoewel schoolbesturen en scholen over het algemeen zeker de waarde inzien van het betrekken van leerlingen en hun ouders bij de school, er nog weinig zicht is op hoe de horizontale dialoog in de praktijk daadwerkelijk vorm krijgt.

Dit komt onder andere omdat ‘horizontale dialoog’ voor velen een abstract begrip is. Het levert vragen op als ‘wat verstaan we onder de horizontale dialoog?’, ‘wat betekent dit eigenlijk voor mijn school en belanghebbenden?’ en ‘hoe kan ik dit in mijn praktijk vertalen en vormgeven?' Kortom, hoe geef ik hier op betekenisvolle wijze handen en voeten aan?

In het onderzoek worden de antwoorden op dergelijke vragen verkend. U gaat in de praktijk samen met ouders en leerlingen aan de slag met de horizontale dialoog, waarbij wordt gekeken wat bepaalde maatregelen/veranderingen opleveren en er zo ‘al doende’ wordt geleerd*. De centrale vraag hierbij is: ‘Hoe vertalen we de horizontale dialoog met leerlingen en ouders in de eigen praktijk zodat deze bijdraagt aan de waarde creatie van onze onderwijsinstelling?’

De resultaten van de drie deelnemende scholen (casestudies) leveren een basis op om binnen de vereniging door te praten over manieren waarop invulling kan worden gegeven aan de horizontale dialoog.

Voorwaarden voor deelname
Het onderzoek neemt de school als uitgangspunt, maar plaatst de school nadrukkelijk in de bredere context van het bestuur. Deelname van uw school vereist daarmee nadrukkelijk instemming op bestuursniveau. Deelname aan het onderzoek is kosteloos. Voorwaarde is dat u zich committeert en bereid bent:
 • aan de buitenwereld te laten zien hoe de horizontale dialoog is ingericht, wat goed gaat, beter kan en hoe u verder wil;
 • (mede-)eigenaar te zijn van de actiegerichte sessies. U nodigt zelf relevante ouders, leerlingen en relevante betrokkenen uit en spreekt de intentie uit om aan de slag te gaan met het eindproduct;
 • na het onderzoek deel te nemen aan een miniconferentie waar de opbrengsten worden besproken en het gesprek hierover wordt aangegaan op sectorniveau;
 • zich te committeren aan de afgesproken tijdsinvestering en onderzoeksplanning.
Interesse?
U kunt uw interesse kenbaar maken via een mail naar de secretaris van de monitoringscommissie: gert-janvandenberg@vo-raad.nl . In deze mail dient u:

 • aan te geven namens welk bestuur u reageert en om welke school het gaat.
 • een korte motivatie bij te voegen waaruit blijkt dat:
  - u al actief aan de slag bent met de horizontale dialoog;
  - u deze in verband brengt met uw maatschappelijke opdracht;
  - dit verder gaat dan het reguliere overleg met de MR;
  - en dit een speerpunt is in de strategische ambities van het bestuur en de school.
Op basis van deze motivatie, en mogelijk een aanvullend telefonisch gesprek, zullen de drie casussen door de monitoringscommissie worden geselecteerd. Bij de selectie van casussen wordt daarnaast rekening gehouden met de spreiding voor wat betreft (1) grootte van het bestuur, (2) de demografische kenmerken van de populatie en (3) de samenstelling van het onderwijsaanbod van de betreffende school.

* Alle belanghebbenden hebben baat bij een dialoog met de school. Voor dit onderzoek focussen we allereerst op de leerlingen en ouders.