Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Aankondiging herinspectie SZW

woensdag 21 maart 2018 | Veilig, gezond & vitaal werken

In de afgelopen jaren heeft de Inspectie SZW inspecties uitgevoerd naar de arbeidsomstandigheden en dan met name op het onderdeel psychosociale arbeidsbelasting. Deze inspecties hebben ook in het voortgezet onderwijs plaatsgevonden. In 2018 vinden er herinspecties plaats bij de organisaties waar één of meerdere overtredingen zijn geconstateerd. De organisaties waar herinspecties plaats kunnen vinden ontvangen hierover een aankondigingsbrief.

De Inspectie SZW acht het noodzakelijk dat organisaties de aanpak Psychosociale Arbeidsbelasting gestructureerd vorm geven om meer zicht te krijgen op de oorzaken van werkstress en de effecten van de maatregelen. Zo wordt voor iedereen duidelijk dat de aanpak van werkstress niet alleen wettelijk verplicht is, maar ook goed is voor de organisatie en de mensen die er werken.

Voorbereiding op een inspectiebezoek 
Om uw organisatie voor te bereiden op een bezoek van onze inspecteurs, kunt u gebruik maken van de zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst Gedrag. Deze tool helpt u om uw organisatie te bekijken door de ogen van de inspecteur. In een aantal stappen kunt u checken of u voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van ongewenste omgangsvormen (pesten op het werk, arbeidsdiscriminatie, seksuele intimidatie), werkdruk en agressie en geweld. 
Daarnaast biedt de handreiking Systematische aanpak van werkdruk en ongewenst gedrag ondersteuning. In dit stappenplan op basis van het 5w-model worden diverse instrumenten en diensten gepresenteerd in een cyclische aanpak.

Arbocatalogus-VO
Wilt u meer weten over de afspraken die werknemers- en werkgeversorganisaties in het voorgezet onderwijs met elkaar hebben gemaakt over werkstress en agressie en onveiligheid? De Inspectie SZW gebruikt de afgesproken minimumeisen die zijn opgenomen in de Arbocatalogus-VO bij hun controles.

Meer informatie