Nieuws

Assessmentcentrum voor zij-instromers

woensdag 20 juni 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Het lerarentekort terugdringen met kwalitatief goede assessments en leerwerktrajecten op maat. Dat is de insteek van het project ‘Assessmentcentrum voor zij-instromers’ van NHL Stenden Hogeschool en de schoolbesturen Piter Jelles en O2G2.

Net als veel andere regio’s heeft Noord-Nederland (Groningen, Drenthe en Friesland) te maken met een toenemend lerarentekort. Potentiële zij-instromers zien vaak op tegen het lange opleidingstraject. Daarnaast staat een deel van de huidige docenten onbevoegd voor de klas: ze geven bijvoorbeeld Nederlands terwijl ze een bevoegdheid voor Engels hebben of geven met een pabo-diploma les in het voortgezet onderwijs. Ook zij moeten een opleidingstraject volgen om een passende bevoegdheid te halen. Om hier beter op in te spelen, biedt NHL Stenden Hogeschool steeds meer maatwerktrajecten. Dus niet alleen een voltijd- of deeltijdopleiding, maar ook specifieke leerwerktrajecten en zij-instroomtrajecten.

Kandidaten beter selecteren én adviseren
“Flexibilisering wordt steeds belangrijker voor de lerarenopleidingen”, vertelt projectleider Sigrid Hoogland, die als onderwijskundige verbonden is aan de lerarenopleidingen bij NHL Stenden Hogeschool. “Maar hoe zorg je ervoor dat een kandidaat het juiste traject volgt? Daarvoor is het belangrijk om van tevoren – nog meer dan voorheen – goed in kaart te brengen óf een kandidaat geschikt is voor een baan in het onderwijs en zo ja, welk traject het beste bij hem/haar past. Dat doen we door een assessmentcentrum op te zetten, waar kandidaten die een (aanvullende) bevoegdheid willen halen, eerst een uitgebreid assessment doorlopen. Daarin spreken we met hen uitgebreid over onder andere eerder verworven competenties, zoals relevante gevolgde scholing en werkervaring, en motivatie. Ook voeren ze een praktijkopdracht uit in de authentieke situatie met een groep leerlingen in de klas. In het assessment komt naar voren welke bekwaamheidseisen ze beheersen en welke specifieke aandachtspunten er zijn op het gebied van de pedagogische, vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheid. Voor een maatwerktraject is het verder belangrijk naar de situatie van de kandidaten te kijken: werkt iemand al in het onderwijs, is er ruimte om een leerwerktraject te volgen of moet het werken als leraar gecombineerd worden met een baan in een andere branche, etc.? Op deze manier hopen we dat de zij-instromers betere keuzes kunnen maken en daarna ook succesvol aan de slag kunnen (blijven) in het onderwijs.”

Samenwerking met opleidingsscholen
De grootste doelgroep voor het assessmentcentrum betreft de zij-instromers die al in het onderwijs werken. Daarom werkt de Hogeschool nauw samen met de schoolbesturen Piter Jelles en O2G2. “Zij leveren niet alleen kandidaten, maar we betrekken hen ook bij de totstandkoming van het assessmentcentrum en de maatwerktrajecten”, aldus Sigrid. “Het is onder andere de bedoeling dat de opleidingsscholen zowel docenten als assessoren gaan leveren; zij weten immers als geen ander wat je nodig hebt om succesvol als docent te kunnen zijn. Daarnaast gaan we actiever werven om meer mensen uit andere branches warm te maken voor een baan in het onderwijs. Voor hen fungeert het assessmentcentrum ook als loketfunctie voor informatie over de opleidingsmogelijkheden die we bieden. Op dit moment zijn we bezig met het inrichten van het assessmentcentrum, dat vanaf komend schooljaar volledig operationeel moet zijn.”

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs
Het project ‘Assessmentcentrum voor zij-instromers’ ontvangt cofinanciering vanuit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion. De regeling is bedoeld voor goede, regionaal georiënteerde initiatieven die samenwerking in de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken bevorderen. De eerste acht projecten zijn toegekend in april 2018 en lopen tot einde schooljaar 2018/2019.