Nieuws

Breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen

woensdag 21 november 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen, heeft staatssecretaris Van Ark (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer een breed offensief uitgewerkt. Deze brief is inclusief bijlagen eveneens aan de Eerste Kamer aangeboden.

Inzet van de voorstellen is dat meer mensen met een beperking aan het werk komen en blijven. Op dit moment staat ongeveer de helft van de mensen met een beperking nog aan de kant. Daarnaast zullen de komende jaren nog meer, vooral jonge mensen met een beperking van school komen en zich melden bij gemeenten voor ondersteuning naar werk. Het gaat dus ook op termijn om een grote opgave, aldus de staatssecretaris.

Feit is dat er knelpunten en complexiteiten zijn die dringend om een oplossing vragen. De voorstellen die de staatssecretaris presenteert in de brief zijn tot stand gekomen na breed overleg met werkgevers, werknemers, cliënten, gemeenten, uitvoeringsinstanties, belangengroepen en Kamerleden. 

Op basis van vier ijkpunten heeft de staatssecretaris de volgende voorstellen uitgewerkt:

 1. Eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden: 
  - Vereenvoudiging loonkostensubsidie - Ondersteuning op maat, adequate inzet van de jobcoach
  - Wegnemen knelpunten no-riskpolis/ziekmelding
  - Verkenning aanpassing financieringssystematiek loonkostensubsidie gemeenten
  - Benutting van de laagste loonschalen in cao’s
  - Vereenvoudiging banenafspraak en quotum 
 2. Werken aantrekkelijker maken voor mensen met beperkingen:
  - Vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie
   -  Belemmeringen wegnemen om vanuit de Wajong te gaan werken
  - Simpel switchen in de participatieketen
 3. Werkgevers en werkzoekenden moeten elkaar makkelijker kunnen vinden:
  - De matching in de arbeidsmarktregio’s en landelijk structureel versterken
  - Extra impuls Perspectief op werk
  - Extra impuls voor het creëren van baankansen voor jongeren uit het pro/vso-onderwijs
  - Stimuleren beschut werk
 4. Het bijdragen aan duurzaam werk:
  - Het belang van duurzaam werk
  - Verbetering van de regionale sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen binnen de Participatiewet
   - Structureel loonkostenvoordeel (LKV) voor doelgroep banenafspraak
Voor de realisatie van deze voorstellen zijn wetswijzigingen van de Wajong, Participatiewet en Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten noodzakelijk. De staatssecretaris streeft naar invoering in 2020.

Lees de Kamerbrief met bijlagen>>