Nieuws

‘Corona-arbocatalogus’ in ontwikkeling

dinsdag 9 juni 2020 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Voion ontwikkelt in opdracht van de sociale partners een ‘Corona-arbocatalogus’, een aanvulling op de huidige Arbocatalogus-VO. Deze aanvulling moet scholen duidelijkheid bieden over waaraan zij in het kader van de Arbowet (minimaal) moeten voldoen. De Inspectie SZW gebruikt een goedgekeurde arbocatalogus als referentie bij de handhaving.

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben – in overleg met het RIVM en OCW - een protocol heropening voortgezet onderwijs gepubliceerd. Daarin geven zij aan hoe de opstart van het voortgezet onderwijs op 2 juni jl. zo verantwoord mogelijk kon plaatsvinden. Dit coronaprotocol van de sociale partners heeft voor de Inspectie SZW (I-SZW) echter geen juridische status binnen de Arbowet. Om aan de arbo-regelgeving te voldoen, moet de werkgever inventariseren welke (besmettings)risico’s er op zijn school zijn en aangeven hoe hij deze gaat aanpakken om een veilige werkplek te creëren. De Arbowet verlangt ook op deze aanvulling van de RI&E en het plan van aanpak, instemming van de pmr en een toets door een gecertificeerd arbodeskundige. Werknemers en leerlingen krijgen vervolgens voorlichting over welke maatregelen van toepassing zijn en hoe zij zich hieraan hebben te houden.

Het huidige coronaprotocol van sociale partners ontslaat werkgevers er dus niet van om een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en plan van aanpak op het coronarisico te hebben. I-SZW raadt sectoren dan ook aan om een ‘Corona-arbocatalogus’ voor een sector of branche te maken. Het voordeel hiervan is dat het scholen duidelijkheid biedt waaraan zij in het kader van de Arbowet (minimaal) moeten voldoen. I-SZW gebruikt een goedgekeurde arbocatalogus als referentie bij de handhaving. Sociale partners hebben Voion gevraagd om op zo kort mogelijke termijn een ‘Corona-arbocatalogus’ te ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs.

Apart thema biologische agentia
Momenteel werkt Voion aan deze aanvulling op de Arbocatalogus-VO. Maatregelen tegen het coronavirus zullen daarin worden beschreven als onderdeel van het thema ’biologische agentia’. Risico’s van biologische agentia ((producten van) micro-organismen) zijn al opgenomen in de Arbocatalogus-VO, echter niet als apart thema, maar verspreid over andere thema’s. Voorbeelden daarvan zijn maatregelen ter voorkoming van besmetting met de Legionellabacterie en de wenselijkheid dat BHV’ers weten hoe te handelen bij o.a. tekenbeten en prikaccidenten.

In het kader van de coronapandemie zal ‘biologische agentia’ nu als apart thema worden opgenomen in de Arbocatalogus-VO waarin als eerste, op zo kort mogelijke termijn, het coronavirus zal worden uitgewerkt. Deze kan worden gezien als de ‘Corona-arbocatalogus’ voor het vo en zal met voorrang ter toetsing worden aangeboden aan I-SZW. In een later stadium zullen dan ook de andere risico’s binnen het thema biologische agentia volgen zoals Legionella, practica met weefsel, organen, bloed en bacteriën enz.

Naast een beschrijving van de normen waaraan scholen minimaal moeten voldoen in het kader van de coronavirus, wordt ook een checklist opgenomen met een verdiepende risico-inventarisatie. Zodra de ‘Corona-arbocatalogus’ gereed is en is goedgekeurd door I-SZW, zullen wij u nader informeren.

Meer informatie
- Naar het dossier: Werken tijdens de Corona-pandemie