Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

De CAO VO 2016-2017: wat is er veranderd?

dinsdag 27 september 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Onlangs hebben de sociale partners de CAO VO afgesloten. Deze nieuwe cao geldt per 1 juli 2016 en heeft een looptijd tot 1 oktober 2017. Wat is er in de nieuwe cao ten opzichte van de CAO VO 2014-2015 aangepast op de onderwerpen Looptijd en loon, Ontslag en sociale zekerheid, Persoonlijk budget, tijdelijke contracten en Beroepscommissie bijzonder onderwijs?

Looptijd en loon
De nieuwe cao is op 1 juli 2016 ingegaan en loopt tot 1 oktober 2017. De loonafspraken uit het loonruimte-akkoord 2015 zijn vertaald in deze cao. Daarnaast wordt in april 2017 een eenmalige uitkering van € 500 (naar rato van de betrekkingsomvang) uitgekeerd, dit betreft een niet structurele uitgave. 

Ontslag en sociale zekerheid
De focus van de Wet werk en zekerheid (WWZ) en het sociale zekerheidsstelsel ligt op ‘van Werk naar Werk’, dus op het voorkomen van werkloosheid. Als de werkgever formatieve problemen (ontslag bij reorganisaties en krimp) voorziet, kan hij er voor kiezen de bonden hier vroegtijdig bij te betrekken. De looptijd van het sociaal plan betreft dan één jaar. Er  verandert dus niets, tenzij de werkgever een andere keuze maakt.

Door de WWZ is de publieke WW-uitkering qua opbouw en duur versoberd van 38 naar 24 maanden. In het landelijk Sociaal Akkoord (sociale partners en de overheid) is afgesproken dat het derde WW-jaar wordt gerepareerd. Daarnaast is door de komst van de WWZ de transitievergoeding bij ontslag geïntroduceerd, hetgeen alleen van toepassing is op het bijzonder onderwijs. Door de cumulatie van kosten, namelijk de transitievergoeding en de ruime bovenwettelijke uitkering, is de WOVO voor het bijzonder onderwijs versoberd. De bovenwettelijke regeling voor het bijzonder onderwijs ziet er nu als volgt uit:
 • Herstel opbouw en hoogte derde WW-jaar
 • Aanvullende uitkering:
  6 maanden: 75% laatst verdiende loon
  18 maanden: 70% laatst verdiende loon
  Gedurende eventuele derde WW-jaar: 70% laatst verdiende loon, waarbij loon is gemaximeerd op einde schaal 12 (LD)
  Oude cao: 78% eerste 12 maanden, dan 70% laatst verdiende loon
 • Aansluitende uitkering:
  Opbouw: een maand per gewerkt jaar in het onderwijs, maximum 34 maanden
  Referte-eis van 5 jaar
  Hoogte: 70 % laatst verdiende loon, waarbij laatst verdiende loon is gemaximeerd op einde schaal 11 (LC) Oude cao: 70% laatst verdiende loon gemaximeerd op schaal 12 (LD) maximaal nog 9-11 jaar
 • Ontslag binnen 10 jaar voor AOW-gerechtigde leeftijd en aansluitende uitkering niet tot AOW-gerechtigde leeftijd:
  Vangnet: 130% WML
  Referte-eis van 15 jaar

Voor het openbaar onderwijs is de aansluitende uitkering niet gewijzigd. Om het herstel van het derde WW-jaar mogelijk te maken was het noodzakelijk de aanvullende uitkering over de maximaal eerste 38 maanden voor het openbaar onderwijs conform regeling bijzonder onderwijs aan te passen.

Persoonlijk budget
De spaartermijn van 4 jaar van het individueel keuzebudget is vervallen, net als  het standaardkarakter van hoofdstuk 7 ( Levensfase bewust personeelsbeleid) waardoor positieve afwijkingen op schoolniveau nu mogelijk zijn.

Tijdelijke contracten
Voor de onbevoegde docent is een overgangsregeling in de cao opgenomen. De termijnen van de ketenregeling (maximaal 4 jaar) zoals geldend in de oude cao blijven in stand gedurende looptijd van de cao.

Daarnaast is voor de docent die lesgeeft aan nieuwkomers op een ISK/EOA-school (Internationale Schakelklassen/Eerste Opvang Anderstaligen) eveneens een afwijking van de ketenregeling opgenomen. Voor deze groep werknemers is het mogelijk om zes tijdelijke dienstverbanden in maximaal 36 maanden aan te gaan. De voorwaarden waaronder dit kan, zijn opgenomen in de cao.

Beroepscommissie bijzonder onderwijs
Er komt één landelijke beroepscommissie voor het funderend onderwijs, die disciplinaire maatregelen (m.u.v. ontslag) vanuit schoolbesturen zal toetsen en daarnaast bezwaren tegen overplaatsing behandelt. Deze commissie wordt ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen en zal naar verwachting per 1 januari 2017 operationeel zijn.

Meer informatie