Nieuws

Druk op tekortvakken neemt toe

donderdag 19 december 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt

Naar verwachting wordt de situatie voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs de komende jaren ernstiger, terwijl de situatie voor de andere vakken, mede door de leerlingendaling, iets beter wordt. Dat schrijven de onderwijsministers Arie Slob (ChristenUnie) en Ingrid van Engelshoven (D66) in een brief over de nieuwste cijfers over de onderwijsarbeidsmarkt aan de Tweede Kamer.

In deze jaarlijkse brief geven de ministers de belangrijkste feitelijke informatie over de onderwijsarbeidsmarkt voor het po, vo en mbo, gebaseerd op recente gegevens en rapportages. In de bijlagen wordt de informatie uitgebreider en diepgaander beschreven.

In de arbeidsmarktramingen wordt in het vo, uitgaande van de verwachte uitstroom en de verwachte instroom aan leraren, voor het schooljaar 2024/2025 een tekort van 1.300 fte aan leraren verwacht, bovenop de huidige situatie (bij gelijkblijvende omstandigheden).

De meest recente instroomcijfers van de lerarenopleiding laten geen positief beeld zien. Vorig jaar daalde het aantal aanmeldingen voor de lerarenopleidingen in het vo en dit studiejaar wordt wederom een daling verwacht op basis van de voorlopige aanmeldcijfers.

Verwachte tekorten nemen toe in specifieke vakken
De komende jaren heeft het vo te maken met een leerlingendaling. De totale behoefte aan leraren houdt daarmee naar verwachting gelijke tred. Zo wordt verwacht dat de totale behoefte aan leraren in fte de komende 10 jaar met zo’n 8 procent zal afnemen. De komende jaren gaan echter ook veel leraren met pensioen. Door het verhogen van de pensioenleeftijd en het langer doorwerken van veel leraren is dit enkele jaren uitgesteld.

De concentratie van de onvervulde vraag bij bepaalde vakken zorgt dat daar de druk hoog is. De verwachting is dat de druk op de tekortvakken (vooral de bèta- en taalvakken) toe gaat nemen terwijl de overige vakken juist weinig problemen zullen ondervinden.

Aantal onbevoegd gegeven lessen daalt
In vier jaar tijd is het percentage onbevoegd gegeven lessen, dat in 2014 nog 5,6 procent bedroeg, met ruim een kwart gedaald naar 4,1 procent. Voor sommige vakken is dat percentage aanmerkelijk hoger, in het geval van het vak Wiskunde bijvoorbeeld 6,0 procent. De ministers wijzen er in hun brief op dat de mate waarin vakken onbevoegd worden gegeven als een indicatie kan worden gezien van de tekorten aan leraren in deze vakken. De verwachting is dat bij de vakken die nu tekortvakken zijn voor het merendeel in de toekomst extra tekorten zullen ontstaan.

Langere termijn
De raming over tien jaar levert ondanks de leerlingendaling hogere tekorten op: bij gelijkblijvende omstandigheden in 2029 een tekort van ruim 1.600 fte. De verwachting is dat dit tekort voor het grootste deel geconcentreerd zal zijn bij de tekortvakken. Vakken waar de komende 10 jaar permanente tekorten voor worden verwacht zijn: Informatica, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde, Techniek, Gezondheidszorg en Welzijn. Voor de vakken Duits, Frans en Klassieke Talen worden oplopende tekorten verwacht, terwijl voor Nederlands en economie de tekorten naar verwachting zullen afnemen.

Vakspecifieke aanpak van tekorten
Gezien de verschillen naar vak en tot op zekere hoogte ook naar regio, zien de bewindslieden het als wenselijk om naast een vakspecifieke aanpak ook een aanpak te kiezen die past bij de uitdagingen van de desbetreffende regio op de korte, middellange en lange termijn.

Kamerbrief met bijlagen:

Op onze website vindt u informatie over o.a. :