Nieuws

Er zijn veel manieren om gezamenlijk het lerarentekort aan te pakken

maandag 11 februari 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Vanaf 15 januari tot 31 augustus 2019 kunnen schoolbesturen en lerarenopleidingen subsidie aanvragen om het lerarentekort in de regio terug te dringen. Het ministerie van OCW stelt deze subsidie beschikbaar om tekorten aan te pakken en samenwerkingen te stimuleren. “Door aan sterke samenwerkingen te bouwen, zijn goede en innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Wij ondersteunen de schoolbesturen graag om alle mogelijkheden te benutten”, zegt Jack de Bruin, programmaleider en regio-adviseur bij Voion.

De Bruin en zijn collega’s hebben inmiddels enkele schoolbesturen begeleid om te komen tot een plan van aanpak voor de subsidie. Omdat de aanvragen op moment van binnenkomst worden beoordeeld en door OCW worden toegekend, raadt hij schoolbesturen aan om nu actie te ondernemen. “Samen met één of meer lerarenopleidingen kunnen zij een plan van aanpak indienen waarin staat beschreven hoe zij het lerarentekort regionaal willen terugdringen. De subsidie kan ook worden gebruikt voor het initiëren of versterken van regionale samenwerking tussen collega-besturen, lerarenopleidingen en andere partners, zoals gemeenten en het bedrijfsleven. Denk bij de plannen niet alleen aan instroom maar ook aan behoud van personeel. Daarnaast schept de subsidie ook de mogelijkheid om samen te innoveren. Bijvoorbeeld om meer maatwerk met lerarenopleidingen te ontwikkelen of gezamenlijk met andere schoolbesturen op te trekken om zij-instromers goed te begeleiden.” 

Bepaling van de regio’s
Doordat per regio maar één subsidieaanvraag kan worden ingediend, ontstaan vragen over de indeling van de regio’s, merkt De Bruin. “De regio wordt door de aanvragers zelf vastgesteld met als voorwaarde dat de buitengrens wordt bepaald door de gemeentegrenzen en dat het een aaneengesloten gebied betreft. Voor de grote vier steden, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag, zijn aparte maatregelen opgesteld. Indien de regio van jouw schoolbestuur overlapt met het gebied van deze steden en hierdoor geen sprake meer is van een aaneengesloten gebied, dan wordt er een uitzondering gemaakt. Ook zijn er uitzonderingen voor regio’s die met witte vlekken te maken hebben, doordat er bijvoorbeeld gemeenten zijn waar geen school is gevestigd. Zo worden zo min mogelijk scholen uitgesloten van de subsidieaanvraag.” Het is verstandig om bij het bepalen van de regio advies in te winnen bij de regioadviseurs van Voion. Naast het advies over de regio, verbinden ze verschillende partijen met elkaar en bieden ze ondersteuning bij de planvorming, het contact met OCW en de uiteindelijke subsidieaanvraag. 
 
Andere inrichting onderwijs
Bij de gesprekken die gevoerd zijn, viel het De Bruin op dat veel schoolbesturen aandacht besteden aan het anders organiseren van het onderwijs in relatie tot arbeidsmarktvraagstukken. “Daarnaast adviseer ik scholen om vooral gezamenlijk de rode loper uit te gooien voor zij-instromers. Zorg regionaal voor goede coaching, begeleiding en verkorte trajecten en biedt de zij-instromers in gezamenlijkheid met andere schoolbesturen een vacature van 1 fte aan zodat de overstap makkelijker wordt.” Om scholen te ondersteunen bij een goed functionerende regionale arbeidsmarkt heeft Voion een praktisch naslagwerk ontwikkeld: de Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied.

Bestaande samenwerkingen verbreden
De Bruin geeft aan dat het belangrijk is om sector-overstijgend te denken: “Werk horizontaal en verticaal zoveel mogelijk samen want alleen ga je sneller, maar samen bereik je meer.” Besturen die een bepaalde thematiek willen aanpakken maar geen subsidie kunnen aanvragen omdat de regio te klein is of de vereiste fte’s niet worden behaald, kunnen verbinding zoeken met andere besturen. Stel een gezamenlijk actieplan op waarbij meerdere doelen en opgaven worden gebundeld. Zo kun je samen onder één paraplu alsnog een aanvraag indienen.”  

De regioadviseur adviseert tot slot ook naar samenwerkingen te kijken die al bestaan, hoe kun je die verbreden om het lerarentekort aan te vullen? Zo hebben scholen binnen Sterk Techniekonderwijs, de opleidingsscholen, het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen en andere samenwerkingsverbanden al korte lijnen. “Die zijn eenvoudig uit te bouwen naar een aanpak van het lerarentekort, bijvoorbeeld met een docentenpool in een regionaal mobiliteitscentrum. Denk niet vanuit belemmeringen, maar vanuit alle mogelijkheden die er zijn om regionale samenwerkingen aan te gaan.”  

De regioadviseurs van Voion denken graag mee bij het plan van aanpak, het bepalen van de regio’s, het aanvragen van de subsidie en het zoeken naar samenwerkingen. Wilt u meer informatie of advies? Neem dan contact met de regioadviseurs.