Nieuws

Experimenteren met sectoroverstijgende teambevoegdheden in het kader van 10-14-onderwijs

maandag 18 mei 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

De minister heeft een beleidsregel gepubliceerd die het mogelijk maakt te experimenteren met sectoroverstijgende teambevoegdheden in het kader van 10-14-onderwijs. Met dit experiment wordt mogelijk gemaakt dat 10-14-initiatieven kunnen werken met een teambevoegdheid. In de constructie van een teambevoegdheid zijn leraren gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs dat zij geven, zonder dat iedere leraar hiervoor dezelfde bevoegdheden moet hebben. Dit vergroot de inzetbaarheid van leraren over de onderwijssoorten heen. Een wetsvoorstel dat deze constructie mogelijk maakt voor samenwerkingsverbanden tussen vmbo en mbo is in voorbereiding.

10-14-initiatieven kunnen een aanvraag indienen voor het experiment teambevoegdheden. Het experiment met teambevoegdheid sluit aan bij de verschillende initiatieven om het bevoegdhedenstelsel mee te laten bewegen met onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen, zoals de voor verbetering in de samenwerking met het primair onderwijs en met het toekomstbestendig maken van het bevoegdhedenstelsel en het werken aan een meer aantrekkelijk leraarberoep.

In 2017 startten zes scholen, in 2018 verdubbelde dat aantal naar twaalf. De verwachting is dat er meer initiatieven bestaan en meer initiatieven nog zullen starten. De eerste twaalf initiatieven worden in een pilot gemonitord. De precieze invulling van het 10-14-onderwijs verschilt per initiatief. De meeste initiatieven zijn erop gericht dat leerlingen twee jaar langer de tijd krijgen voordat zij doorstromen naar het vo, andere initiatieven bieden juist extra uitdaging aan po-leerlingen die al eerder door kunnen stromen.