Nieuws

Feiten en oplossingen lerarentekort technisch vmbo

dinsdag 12 maart 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt

Het ministerie van OCW heeft een factsheet gepubliceerd met feiten rondom het lerarentekort in het technisch vmbo en ideeën voor scholen om dit lerarentekort tegen te gaan.

Het technisch vmbo heeft in sterke mate te maken met het lerarentekort; nu al is het voor veel vmbo-scholen lastig om nieuwe techniekleraren te vinden en dit tekort neemt de komende jaren verder toe omdat veel techniekleraren met pensioen gaan. Dit vormt een bedreiging voor de kwaliteit van het technisch vmbo.

In het kader van de regeling ‘Sterk techniekonderwijs’ werken vmbo-scholen samen met het mbo en bedrijfsleven de komende jaren op regionaal niveau aan het behoud van kwalitatief sterk, bereikbaar techniekonderwijs. Het kabinet stelt hier jaarlijks 100 miljoen euro voor beschikbaar. Het ministerie van OCW adviseert scholen en hun partners die op dit moment bezig zijn met regionale planvorming hiervoor, om hier ook oplossingen voor het lerarentekort in mee te nemen. 'Sterk techniekonderwijs' biedt ruimte om dit probleem in de regio gezamenlijk aan te pakken.

Ideeën
OCW draagt in haar factsheet verschillende oplossingsrichtingen hiervoor aan. Via onder meer het organiseren van kennismakingstrajecten, maatwerktrajecten en detacheringsmogelijkheden en het vergroten van de zichtbaarheid van vacatures, kunnen scholen bijvoorbeeld nieuwe doelgroepen (uit onder meer het bedrijfsleven) bereiken. 

Ook inzet op behoud van leraren is belangrijk: bijvoorbeeld via het realiseren van meer tijd en ruimte voor professionalising, te kijken naar de mogelijkheden voor omscholing van leraren naar een beroepsgericht vak of het stimuleren van circulaire carrières voor een aantrekkelijk carrièreperspectief.

Daarnaast wijst OCW op de mogelijkheden voor ‘anders organiseren’. Scholen kunnen bijvoorbeeld lerarenpools opzetten om personeel te delen, lessen samen vormgeven (met vmbo en mbo) of samenwerken met bedrijven (hybride leraarschap). Daarnaast kan worden geïnvesteerd in de arbeidsvoorwaarden en het strategisch HRM-beleid.

Zie ook:
  • Subsidieregeling aanpak lerarentekort
    Schoolbesturen kunnen nog tot eind augustus 2019 subsidie aanvragen om samen met regionale partners het lerarentekort aan te pakken. Een deel van de voorgestelde oplossingen in de factsheet kan mogelijk gedeeltelijk gefinancierd worden via deze regeling.
  • Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied
  • Verschillende vormen van samenwerking op personeelsgebied komen aan de orde, van low profile samenwerking zoals het inrichten van een gezamenlijke vacaturebank tot en met het realiseren van een regionaal mobiliteitscentrum. 
  • Catalogus Anders organiseren als oplossing voor het lerarentekort
    Om scholen die hier (verder) mee aan de slag willen te inspireren, heeft de VO-raad een breed spectrum aan praktijkvoorbeelden gebundeld in de catalogus Anders organiseren als oplossing voor het lerarentekort?
  • Ondersteuningsteam van Sterk Techniekonderwijs verzamelt goede voorbeelden, creatieve oplossingen en biedt ondersteuning bij samenwerking. Te vinden via Sterktechniekonderwijs.nl