Nieuws

Fusietoets komend schooljaar afgeschaft

woensdag 12 december 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt

De 'zware' inhoudelijke fusietoets voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs wordt vanaf aankomend schooljaar afgeschaft. Dat heeft het kabinet besloten. Tot 1 januari 2020 moeten scholen nog wel een 'lichte' toets ondergaan; streven is de fusietoets daarna in zijn geheel af te schaffen.

Volledige afschaffing
In het regeerakkoord was opgenomen dat de fusietoets in het vo geschrapt zou worden bij krimpproblematiek. Gezien de toenemende leerlingendaling in het vo (door vrijwel het hele land) en het belang van samenwerking tussen scholen, heeft het kabinet er nu echter dus voor gekozen om de fusietoets voor het vo volledig af te schaffen.

Concreet betekent dit dat met ingang van 1 augustus 2018 fusies in het funderend onderwijs in geen enkel geval meer de ‘zware’, inhoudelijke fusietoets hoeven te ondergaan, waarbij advies nodig is van de onafhankelijke adviescommissie CFTO (Commissie Fusietoets Onderwijs). Dit proces duurde zo’n dertien weken.

Tot 1 januari 2020 moeten scholen nog wel een ‘lichte’ toets doorlopen. Hierbij beoordeelt DUO of de fusie goed is onderbouwd – op basis van de fusie-effectrapportage (FER) – en of de medezeggenschapsraden van de betrokken scholen hebben ingestemd met het voornemen tot fusie. Deze lichte toets kan binnen vier weken worden uitgevoerd. Hierdoor weten scholen ook eerder waar ze aan toe zijn.

Het kabinet wil per 1 januari 2020 de fusietoets in zijn geheel (dus ook de lichte toets) afschaffen. Minister Slob heeft het voorstel voor de wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd.