Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Gewijzigde norm: Deskundige ondersteuning bij uitvoering arbobeleid

donderdag 7 december 2017 | Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

Met ingang van 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Deze wijzigingen hebben consequenties voor twee minimumeisen in de norm ‘Deskundige ondersteuning bij uitvoering arbobeleid’ in de Arbocatalogus-VO. Wat houden de wijzigingen in en wat betekent dat voor uw organisatie? Een korte uitleg.

Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker, zowel voor werkgevers als voor werknemers. Om de betrokkenheid van werkgevers én werknemers bij de (preventieve) bedrijfsgezondheidszorg te vergroten, zijn daarvoor met ingang van 1 juli 2017 randvoorwaarden geschapen. Hiermee verandert de rol van alle betrokkenen: werkgever, werknemer, bedrijfsarts, preventiemedewerker en P(G)MR. Deze wijzigingen hebben ook gevolgen voor twee minimumeisen in de norm ‘Deskundige ondersteuning bij uitvoering arbobeleid’ in de Arbocatalogus-VO:

Wijziging 1: de keuze en positionering van preventiemedewerker

Zo staat het in de nieuwe norm:

De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van de arbeidsomstandighedenwet bijstaan door een of meer deskundige werknemers met preventietaken. De keuze voor de deskundige werknemer en diens positionering wordt bepaald met instemming van het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad. Dit zijn medewerkers van de school die de volgende taken verrichten:
 • meewerken aan het verrichten en opstellen van een RI&E
 • uitvoeren van arbo-maatregelen
 • adviseren aan en samenwerken met de P(G)MR
Wat moet de werkgever regelen?

In de nieuwe Arbowet is opgenomen dat de P(G)MR instemmingsrecht krijgt op de keuze van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie. Het doel hiervan is om de betrokkenheid van werknemers bij het veilig en gezond werken (verder) te bevorderen. Tot 1 juli 2017 had de P(G)MR alleen instemmingsrecht op het takenpakket van de preventiemedewerkers. In principe hoeft een zittende preventiemedewerker niet opnieuw te worden benoemd met ingang van de gewijzigde Arbowet per 1 juli jl. Maar de P(G)MR mag wel van haar initiatiefrecht gebruikmaken om een aanstellingsprocedure voor de benoeming van de preventiemedewerker aan de werkgever voor te stellen. Bij de keuze van de preventiemedewerker moeten de werkgever en P(G)MR nu niet alleen nadenken over de rol(len) en taken van de preventiemedewerker, maar ook of het een lijn- of staffunctie betreft.

Wijziging 2: basiscontract met arbodienst of bedrijfsarts

Zo staat het in de nieuwe norm:

De werkgever laat zich daarnaast adviseren door een gecertificeerde arbodienst of gecertificeerde arbodeskundigen (m.n. bedrijfsarts) m.b.t. de volgende taken:
 • het toetsen van de RI&E;
 • het begeleiden van zieke werknemers;
 • consultatie m.b.t. gezondheidskundige vraagstukken i.v.m. het werk (‘open spreekuur’ of arbeidsomstandighedenspreekuur);
 • het uitvoeren van en adviseren over een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
 • het uitvoeren van een aanstellingskeuring (wanneer de werkgever daar gebruik van maakt).De afspraken over de arbodienstverlening tussen werkgever en de gecertificeerde arbodienst of gecertificeerde arbodeskundigen voldoen minimaal aan het bepaalde in artikel 14 van de Arbowet en worden schriftelijk vastgelegd.
Wat moet de werkgever regelen?
De nieuwe Arbowet verplicht de werkgever om een ‘basiscontract’ af te sluiten met een arbodienst of (BIG-geregistreerde) bedrijfsarts. In het basiscontract zijn minimumeisen vastgesteld tussen de werkgever en de arbodienstverlener. Naast de bestaande wettelijke taken waarbij de werkgever zich al moet laten ondersteunen (nl. bij ziekteverzuimbegeleiding, toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie, periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en aanstellingskeuring) moet hij in het basiscontract de ondersteuning voor de volgende wettelijke taken vastleggen:
 • vrije toegang tot de bedrijfsarts voor werknemers (ook als ze niet ziek zijn), bijvoorbeeld met een ‘open spreekuur’;
 • vrije toegang tot de werkvloer door de bedrijfsarts;
 • mogelijkheid voor een second opinion voor werknemers (bij een andere arbo-organisatie);
 • klachtenprocedure van de bedrijfsarts;
 • overleg van de bedrijfsarts met de P(G)MR en de preventiemedewerker;
 • melden van beroepsziekten door de bedrijfsarts;
 • adviesrol van de bedrijfsarts (over preventieve maatregelen en ziekteverzuimbegeleiding).
Al met al krijgen alle partijen met het basiscontract meer mogelijkheden om tijd (en budget) te besteden aan preventie. Het basiscontract betreft een minimumvariant en is verder vormvrij. De werkgever mag (uiteraard) ook een uitgebreider contract afsluiten met maatwerkafspraken. De P(G)MR heeft instemmingsrecht op het af te sluiten (basis)contract.

Contracten aanpassen
De nieuwe Arbowet is ingegaan per 1 juli 2017, maar scholen krijgen krijgt tot 1 juli 2018 de tijd om lopende contracten aan te passen, bijvoorbeeld met een aanvulling op het bestaande contract. Nieuwe contracten die vanaf 1 juli 2017 worden afgesloten, dienen direct aan de nieuwe Arbowet te voldoen.

Medewerkers informeren
De werkgever moet de werknemers in zijn organisatie informeren over de wijzigingen in de nieuwe Arbowet: wat betekenen deze voor hen en hoe kunnen ze gebruikmaken van de nieuwe mogelijkheden om hun duurzame inzetbaarheid te optimaliseren? Idealiter doet hij dit samen met de P(G)MR bijvoorbeeld via het intranet en/of de personeelsnieuwsbrief.

Meer informatie: