Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Handreiking professioneel statuut voortgezet onderwijs

maandag 27 november 2017 | Loopbaan & professionalisering

De VO-raad heeft voor schoolbesturen een handreiking gemaakt om in samenspraak met hun leraren een professioneel statuut op te stellen waarin de erkenning van zeggenschap en professionele ruimte van leraren het uitgangspunt vormen en dat voldoet aan de wettelijke bepalingen.

Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet beroep leraren en lerarenregister van kracht. In de wet staat dat het schoolbestuur in overleg met leraren een professioneel statuut opstelt. Hierin moeten leraren voldoende zeggenschap krijgen over de invulling van hun werk, binnen de kaders van het onderwijskundig beleid van de school. Scholen moeten dit gesprek dit schooljaar voeren omdat de Inspectie vanaf het schooljaar naleving toetst.

De handreiking past bij de wet, die voorschrijft dát er een statuut komt, maar niet hóe zo’n statuut er precies uit moet zien. Dat betekent dat er ruimte is voor verscheidenheid in de sector: de wet biedt veel ruimte om het statuut aan te laten sluiten op de eigen praktijk.
Verdere ondersteuning
Voion ondersteunt dit schooljaar 10 scholen die aan de slag zijn met het professioneel statuut. De inzichten die in deze pilots worden opgedaan, gaan we de komende periode delen met de sector. 

Op de website van de Onderwijscoöperatie vindt u meer informatie over het professioneel statuut.