Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Handreikingen bij nieuwbouw en renovaties schoolgebouwen

woensdag 14 september 2016 | Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs beschikken sinds kort over hun eigen Kwaliteitskader Huisvesting. Het biedt scholen en gemeenten een houvast om bouw-, renovatie- en overige vraagstukken vanuit het perspectief van kwaliteit met elkaar te bespreken. In het geactualiseerde VO-signaal ‘De rol van de mr in het bouwproces’ leest u hoe de mr invloed kan uitoefenen op de planning en realisatie van (ver)bouw van een school.

Kwaliteitskader aanvullend op bouwbesluit
Het Kwaliteitskader bevat een reeks samenhangende, eenduidig toepasbare kwaliteitscriteria voor een gebouw die positief bijdraagt aan de leeromgeving van de leerlingen. De criteria zijn richtinggevend en geen norm. Ze zijn aanvullend op het wettelijk minimum (Bouwbesluiteisen), en breder dan de technische eisen ten aanzien van binnenmilieu en energieverbruik die zijn geformuleerd in het Programma van Eisen Frisse Scholen. Het kwaliteitskader is voorzien van een financiële paragraaf VO. Deze geeft inzicht in de kosten van het toepassen van een of meerdere kwailiteitscriteria vergeleken met de wettelijke minimumnormen. De VO-raad realiseerde samen met Voion de nieuwe criteria met inbreng van schoolbesturen en gemeenten en werd daarbij ondersteund door Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK. Ruimte-OK biedt lokale ondersteuning bij het realiseren van goede huisvesting en het toepassen van het Kwaliteitskader.

Rol van de mr
Het geactualiseerde VO-signaal 'De rol van de mr in het bouwproces' legt de formele bevoegdheden van de mr in het bouwproces uit en gaat vervolgens in op de rol en positie van de mr in de verschillende fasen van het bouwproces. Betrokkenheid en invloed van de mr als vertegenwoordiger van personeel en leerlingen is essentieel om in een complex proces als een bouwproces de focus op het doel te houden: het realiseren van een geschikte werk- en leeromgeving.

Meer informatie