Nieuws

Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich in uw regio?

woensdag 6 februari 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt

Wilt u weten hoe in uw regio de werkgelegenheid voor leraren zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of hoe groot het voorspelde lerarentekort in uw regio zal zijn? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe regionale arbeidsmarktramingen opgesteld, die u antwoord geven op vragen over regionale arbeidsmarktontwikkelingen. Op onze website kunt u de gegevens voor uw regio vinden.

Werkgelegenheid
Het voortgezet onderwijs krijgt komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid. De werkgelegenheid daalt tussen 2019 en 2024 naar verwachting met zo’n 3 procent. Vooral in de regio’s Friesland, Gelderland-Zuid en Limburg zal de werkgelegenheid sterk afnemen. In de regio’s Zuid-Holland-Zuid en Zuid-Holland-Noord zal de werkgelegenheid tussen 2019 en 2024 daarentegen stijgen.

Lerarentekorten
Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s een tekort aan leraren verwacht. Landelijk wordt in 2024 een tekort verwacht van 1.058 fte. De regio’s Noord-Holland, Zuid-Holland-Noord en Zuid-Holland-Zuid krijgen in 2024 te maken met de grootste absolute tekorten. Afgezet tegen de werkgelegenheid in de regio, zullen vooral in de stad Utrecht en in Zuid-Holland Centraal de grootste tekorten gevoeld worden.

Arbeidsmarktprognoses voor uw regio
De arbeidsmarktprognoses gaan in op de volgende ontwikkelingen in uw regio:
  • leeftijdsopbouw van leraren
  • werkgelegenheid
  • vervangingsvraag
  • instroom van leraren en
  • het aantal onvervulde vacatures.

Ook worden er prognoses per vak gegeven. De ramingen zijn opgesteld met behulp van Mirror, een door CentERdata ontwikkeld ramingsmodel voor de onderwijsarbeidsmarkt, in opdracht van het ministerie van OCW.

Bekijk de raming voor uw regio

Zelf aan de slag
Met het Scenariomodel-VO kunt u zelf informatie uit de rapporten op bestuurlijk-, school-, en vestigingsniveau doorrekenen. In de module voor strategische personeelsplanning kunt u een vooruitberekening maken van de aanwezige en benodigde formatie (o.a. per school, vak en functie).