Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

In diverse regios gesprekken lerarentekort en andere arbeidsmarktvraagstukken

dinsdag 20 maart 2018 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Voion en het ministerie van OCW hebben met meerdere schoolbesturen en lerarenopleidingen gesprekken gevoerd over het lerarentekort en andere arbeidsmarktvraagstukken, zoals krimp of on(der)bevoegdheid. Ook de komende periode blijven we schoolbesturen en/of lerarenopleidingen benaderen voor deze gesprekken om te bespreken hoe het tekort of het overschot zich de komende jaren zal ontwikkelen en welke maatregelen er nog meer mogelijk en nodig zijn om hier gezamenlijk iets aan te doen.

Tijdens de regionale gesprekken informeert het Ministerie van OCW de regio over de meest recente arbeidsmarktcijfers en andere relevante gegevens met betrekking tot het lerarentekort of overschot. Hier voeren we het gesprek over en met name wat dit betekent voor scholen in de regio; welke  uitdagingen staan er op de agenda. De knelpunten op de arbeidsmarkt zijn niet per definitie regionaal van aard, maar vragen bij het oplossen wel om een regionale aanpak. Door de regionale gesprekken stimuleert en faciliteert Voion samen met OCW dat samenwerkende schoolbesturen met lerarenopleidingen maatregelen nemen om een bijdrage te leveren aan het oplossen van kwantitatieve en kwalitatieve tekorten/overschotten aan leraren in de betreffende regio. We kijken waar OCW en Voion de regio hierbij kunnen ondersteunen.

Rode draad
Uit de bijeenkomsten tot nu toe komen een aantal rode draden naar voren. Dan gaat het om manieren om het aantal beschikbare kandidaten voor het leraarschap te vergroten, zowel via de koninklijke weg van de initiële opleiding als ook door het aanboren van nieuwe groepen zij-instromers. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden binnen het aanwezige lerarenkorps, bijvoorbeeld het wegnemen van belemmerende factoren bij deeltijders om meer te werken en het verlagen van de uitval van beginnende leraren. Daarnaast komen vormen van het anders organiseren van het onderwijsproces en het daaraan gekoppeld anders inzetten van bevoegde leraren en de veranderende rol van leraren in een aantal regionale gesprekken naar voren. Tenslotte is het oplossen van overschotten een vraagstuk en op welke wijze de mobiliteit bevorderd kan worden.

Uit de gesprekken zijn diverse concrete afspraken en resultaten voortgekomen. In een aantal regio’s worden concrete acties uitgewerkt in regionale projectplannen in het kader van de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort en de Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers van Voion. In de regio’s waar wordt ingezet op het vergroten van het aantal zij-instromers, wordt de regio gekoppeld aan de door Voion samen met regionale partners te organiseren regionale matchingsbijeenkomsten tussen bedrijfsleven en onderwijs en de ontwikkelingen van een Lerarenpact in diverse regio’s.

Eén van de doelstellingen van de regionale gesprekken is ook om input op te halen voor landelijk beleid voor de aanpak van het lerarentekort. Tijdens de bijeenkomsten geven deelnemers hiervoor adviezen aan OCW en Voion. En waar het mogelijk is wordt dit gelijk omgezet naar actie.

Vragen?
Heeft u vragen over de arbeidsmarktknelpunten in uw regio of wilt u de regioadviseurs van Voion benaderen voor een inhoudelijke bijdrage aan de samenwerkingsagenda en de discussie rond relevante onderwijsarbeidsmarktthema’s? Of heeft u belangstelling voor een regionale bijeenkomst in uw regio? Neem dan gerust contact op met een van onze regioadviseurs.