Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Input gevraagd voor advies Onderwijsraad aantrekkelijker leraarschap

woensdag 28 februari 2018 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering

Zorgen om het toenemende lerarentekort in combinatie met een ontoereikende kwalificatiestructuur zijn voor de Tweede Kamer aanleiding geweest om de Onderwijsraad te vragen zich hierover te buigen. Wilt u bijdragen aan de voorbereiding van dit advies?

Uit onderzoek blijkt keer op keer dat leraren een sleutelrol spelen in het creëren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Leraren hebben dan ook veel aandacht gekregen in het onderwijsbeleid van de afgelopen jaren en van het huidige kabinet. Er is echter sprake van tekorten aan leraren en de verwachting is dat deze tekorten sterk zullen toenemen. Dit geldt vooral voor het primair onderwijs door een dalende instroom en toenemende uitstroom van leraren door pensionering. Maar ook in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs worden tekorten verwacht, met name voor een aantal vakken (zoals natuurkunde, scheikunde en wiskunde).

Voor de lerarentekorten zijn verschillende verklaringen aangedragen, waarbij de geringe aantrekkelijkheid van het leraarschap een veelgenoemde is. Hierbij spelen onder andere de status en het imago van leraren, de loopbaanmogelijkheden en de werkdruk een rol. Daarnaast is de bestaande kwalificatiestructuur in het onderwijs (het systeem van bekwaamheidseisen, niveau-indelingen, bevoegdheden, functiestructuren en beloningsstructuren) complex en lijkt deze ontoereikend.

Adviesvraag
De Onderwijsraad zal proberen antwoord te geven op de volgende vraag: Hoe kunnen opleidingsstructuur en arbeidsstructuur bijdragen aan de gewenste kwantiteit en kwaliteit van leraren?

Het advies betreft leraren in de volgende sectoren: primair onderwijs, voortgezet onderwijs (inclusief speciaal onderwijs) en middelbaar beroepsonderwijs. Ten behoeve van het verruimen van intersectorale loopbaanperspectieven worden ook de vroeg- en voorschoolse educatie en het hoger onderwijs in het advies betrokken.

De raad gebruikt in dit advies in plaats van de term ‘onderwijsprofessionals’, de term ‘leraren’. Met deze term worden niet alleen leraren in het primair onderwijs bedoeld, maar ook docenten in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs. Door het gebruik van de (meer gangbare) term ‘leraar’ wordt ook duidelijk dat de nadruk in het advies ligt op het primaire proces (de lesgevende taak) van de onderwijsprofessional. De groep die dat proces uitvoert, staat centraal in dit advies: onderwijsgevenden. Het gaat dus niet om andere professionals in het onderwijs zoals bijvoorbeeld schoolleiders of bestuurders.
Denkt u mee?
Wilt u bijdragen aan de voorbereiding van dit advies? Wij zien uw schriftelijke reactie op de adviesvraag graag tegemoet. U kunt uw reactie sturen naar onderwijsprofessionals@onderwijsraad.nl

Reageren is mogelijk tot 1 mei.