Nieuws

Intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen

woensdag 17 juni 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Het ministerie van OCW, gemeenten, scholen en lerarenopleidingen werken hard door aan de aanpak van de tekorten. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor o.a. de flexibilisering van lerarenopleidingen, zij-instromers, voor de uitvoering van de noodplannen voor het lerarentekort van de grote steden en voor de Regionale Aanpak Personeelstekorten.

Extra geld voor noodplannen G5
In totaal maakt het kabinet voor een periode van vier jaar €116 mln. vrij voor de uitvoering van noodplannen voor het lerarentekort van de grote steden. Minister Slob heeft hierover afspraken gemaakt met de schoolbesturen en wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere, de zogenoemde G5. Iedere stad kiest voor een eigen aanpak. In Amsterdam krijgen alle leraren in het primair onderwijs een toeslag. Leraren op een school met veel achterstandsproblematiek krijgen een hoger bedrag dan leraren op andere scholen. Rotterdam en Den Haag zetten het geld in voor overkoepelende begeleiding van leraren en inzet van meer onderwijsondersteunend personeel en vakkrachten. In Utrecht ligt de focus op de begeleiding en professionalisering van startende docenten. Almere wil investeren in extra ondersteunend personeel en de begeleiding van startende leerkrachten.

Alternatieve dag- en weekindeling
De G5 hebben in hun noodplannen ook gevraagd om ruimte voor een alternatieve dag- en weekindeling. Bij uitzondering kunnen scholen in de G5 andere professionals, zoals muziek- en tekenleraren, voor de klas zetten, als dit vanwege het lerarentekort niet anders kan. Hierbij gelden de voorwaarden dat het maximaal om 22 uur per maand (een dag in de week) mag gaan en andere professionals geen kernvak zoals taal of rekenen mogen geven. Ook moet de medezeggenschapsraad hier mee instemmen. Hiervoor krijgen alleen de schoolbesturen uit de G5 de ruimte, die zich committeren aan afspraken over de noodplannen. Het doel is voorkomen dat kinderen naar huis worden gestuurd en zorgen dat ze vijf dagen per week naar school kunnen.

Extra geld voor regionale aanpak tekorten
De regeling regionale aanpak tekorten (RAP) wordt in 2020 eenmalig verhoogd met 2,8 mln. Hierdoor zijn voor de jaren 2020 en 2021 aan alle 67 regio’s, in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo)/ middelbaar beroepsonderwijs (mbo), subsidies toegekend om uitvoering te geven aan de regionale plannen. Dit aantal is ten opzichte van 2019 met 10 toegenomen, van 57 naar 67. Hiermee is een volgende stap gezet in het opbouwen van een landelijk dekkend netwerk voor vraagstukken op de onderwijsarbeidsmarkt.

Extra middelen flexibilisering opleidingen
De landelijke aanpak van het lerarentekort staat ondertussen niet stil. De lerarenopleidingen spelen een cruciale rol in deze aanpak, hiervoor komt structureel 11 miljoen euro per jaar beschikbaar. Hiermee kunnen lerarenopleidingen beter aansluiten op de wensen van zij-instromers Lerarenopleidingen zetten in op het bieden van meer flexibiliteit en maatwerk, door onder meer beter rekening te houden met eerder verworven competenties van zij-instromers. Daarbij gaan de lerarenopleidingen intensiever samenwerken met scholen, om zij-instromers beter te begeleiden, de opleidingen aantrekkelijker te maken en uitval te voorkomen.

Versterking zij-instroom
Ook wordt de subsidieregeling voor zij-instromers dit jaar verhoogd met 5 miljoen euro, waardoor 250 extra zij-instromers gebruik kunnen maken van subsidie.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer informatie: