Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Kamerbrief en voortgangsrapportage lerarentekort

dinsdag 5 december 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurden 28 november j.l. een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het plan van aanpak van het lerarentekort. Nu en in de komende jaren blijft actie hard nodig om een dreigend lerarentekort af te wenden. Wel is er iets meer tijd om de problemen aan te pakken, doordat het tekort langzamer oploopt dan eerder voorspeld.

Voor het vo geldt dat de geraamde tekorten enkele jaren opschuiven in de tijd. In 2022 wordt een tekort verwacht van 700 fte (voorheen bijna 800 fte in 2020), oplopend tot een tekort van 1.200 fte in 2027 (voorheen 1.200 fte in 2025).

Plan van aanpak lerarentekort
Samen met de sociale partners, de lerarenopleidingen, schoolbesturen en gemeenten wordt via zes actielijnen gewerkt aan het terugdringen van het tekort: 1) het verhogen van de in-, door-, en uitstroom van de lerarenopleidingen, 2) het bevorderen van zij-instroom, 3) het behoud van leraren voor het onderwijs, 4) het activeren van stille reserve, 5) beloning en verbetering van het carrièreperspectief en 6) het anders organiseren van onderwijs en stimuleren van innovatieve concepten. In de voortgangsrapportage kunt u lezen waar we staan op de actielijnen van het plan van aanpak.

Regionale gesprekken
Het ministerie van OCW wil in gesprekken met het veld verkennen wat er nog meer nodig is om schoolbesturen en lerarenopleidingen te ondersteunen bij het tegengaan van het lerarentekort. Samen met Voion organiseert OCW daarom een aantal regionale gesprekken om de mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort voor het voortgezet onderwijs te verkennen. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@voion.nl o.v.v. regionale gesprekken lerarentekort.

Meer informatie:
• Kamerbrief d.d. 28 november 2017 over lerarentekort
• Voortgangsrapportage plan van aanpak lerarentekort
• Regionale gesprekken lerarentekort
• Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort
• Loopbaanmonitor onderwijs
• Arbeidsmarktbarometer 2016-2017
• De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel