Nieuws

Kan een school verwachten dat een docent fysiek aanwezig is op school?

woensdag 27 januari 2021 | Veilig en vitaal werken

Net als voor, maar ook na de persconferentie van 12 januari 2021, hebben scholen de verplichting om fysiek onderwijs te geven aan leerlingen van de eindexamenklassen en aan kwetsbare leerlingen. Het is dan ook niet toegestaan om voor die groepen leerlingen volledig afstandsonderwijs te verzorgen. Kan een school van een docent verwachten dat deze fysiek op school aanwezig is?

Uiteraard kan het dat scholen, op advies van de GGD of vanwege organisatorische redenen (bijvoorbeeld door te weinig personeel), geen fysiek onderwijs kunnen verzorgen. Niemand kan gehouden worden aan het onmogelijke. Wordt er fysiek onderwijs gegeven aan de examenklassen en de kwetsbare leerlingen dan dient de school de huidige corona-maatregelen te volgen om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor de werknemers. En mag de werkgever verwachten dat leraren en (andere werknemers die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de lessen) fysiek aanwezig zijn op school voor het verzorgen van onderwijs aan deze groepen.

Voor werknemers uit de risicogroepen en werknemers die zich zorgen maken zijn in het protocol 'Onderwijs tijdens corona' (versie 19 januari 2021) en in de Arbocatalogus-VO de volgende voorschriften opgenomen:

“Werknemers die tot een risicogroep behoren komen werken mits het een controleerbare omgeving betreft, eventueel met aanvullende maatregelen. Werknemers uit de risicogroepen hebben de keuze van dit uitgangspunt af te wijken na overleg met de werkgever (al dan niet met betrokkenheid van de bedrijfs-/arbo-arts)”. (Nb. De Arbocatalogus-VO heeft een andere formulering).

Als een werknemer die tot een risicogroep behoort, na overleg met de werkgever, beslist niet fysiek naar school te komen, vindt er overleg plaats over alternatieve werkzaamheden.

“Werknemers die zich zorgen maken komen werken en gaan in gesprek met de werkgever over eventuele aanvullende afspraken (al dan niet met betrokkenheid van de bedrijfs-/arbo-arts).”

Wanneer een werknemer bezwaren heeft om fysiek op school te werken, dan zal het ’goede gesprek’ tussen de werknemer en werkgever een uitkomst moeten bieden. Een werkgever mag vragen om werkzaamheden op school te verrichten en moet daarbij zorgen voor een veilige werkomgeving binnen de afspraken in het protocol en de Arbocatalogus-VO en moet in redelijkheid rekening houden met verzoeken van de bezorgde werknemer. Wat heeft de werknemer nodig om zich veilig te voelen binnen de schoolomgeving? Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van plastic schotten rond de tafel, verminderen van het door de gangen lopen van leerlingen of docenten en het digitaal laten plaatsvinden van activiteiten als oudergesprekken en vergaderingen.

De Rechtbank Limburg heeft recent een uitspraak gedaan, waar het bovenstaande in bevestigd wordt.