Nieuws

Monitoringsonderzoek strategisch personeelsbeleid 2020

maandag 5 oktober 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

De VO-raad roept bestuurders, schoolleiders en leraren in het voortgezet onderwijs op om deel te nemen aan het sectorbrede monitoringsonderzoek strategisch personeelsbeleid 2020. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt vastgesteld in hoeverre het belang dat de sector aan dit thema toekent, is terug te zien in de praktijk van besturen en scholen.

Op 22 september hebben bestuurders en eindverantwoordelijk schoolleiders een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het monitoringsonderzoek Strategisch personeelsbeleid (SHRM). Dit monitoringsonderzoek is een vervolgmeting van het onderzoek uit 2019 en vindt plaats in het kader van het geactualiseerde Sectorakkoord 2018-2020. In de afgelopen jaren is enkel het oordeel van schoolbesturen over personeelsbeleid in het voortgezet onderwijs onderzocht. Dit jaar is het onderzoek voor het eerst ook gericht op (eindverantwoordelijk) schoolleiders, team- en afdelingsleiders en leraren. Op die manier wordt niet alleen informatie verzameld over het (beoogde) beleid zoals besturen dat vormgeven, maar ook over de toepassing van personeelsbeleid en de doorwerking in de schoolpraktijk zoals schoolleiders en leraren die zien en ervaren.

De VO-raad hecht er veel waarde aan om de ontwikkeling van strategisch personeelsbeleid binnen de sector inzichtelijk te maken. Niet alleen is de implementatie van SHRM een belangrijk speerpunt binnen het geactualiseerde sectorakkoord 2018-2020. Ook verschaffen de onderzoeksresultaten de VO-raad inzicht in de kwesties die komende jaren om extra aandacht vragen. 

Deelnemen onderzoek
Deelname aan het onderzoek kan tot en met 31 oktober via de uitnodiging die uw bestuurder of eindverantwoordelijk schoolleider ontvangen heeft. Als leraar, team- of afdelingsleider kunt u hiervoor navraag doen bij uw schoolleider. De resultaten van het onderzoek zullen begin 2021 met de sector worden gedeeld. 

Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Jonah Opsteen via jonahopsteen@vo-raad.nl.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht onder leiding van prof.dr. Eva Knies, in opdracht van de VO-raad en het Ministerie van OCW.