Nieuws

Nieuw jaar, nieuwe regels sociale zekerheid

dinsdag 28 januari 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Ook in 2020 wijzigt de sociale zekerheid en het arbeidsrecht. In dit artikel leest u de belangrijkste wijzigingen voor het voortgezet onderwijs.

Minimumloon
Per 1 januari 2020 bedraagt het minimumloon voor 21 jaar en ouder € 1.653,60 per maand.

Geboorteverlof
Vanaf 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. De werknemer kan dit verlof binnen vier weken na de geboorte opnemen en het verlof wordt volledig door de werkgever doorbetaald. Per 1 juli 2020 komt hier aanvullend geboorteverlof bij. Partners kunnen binnen het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Het UWV betaalt in deze periode een uitkering van 70% van het loon met een maximum van 70% van het maximum dagloon. In de CAO VO is dit aanvullend geboorteverlof niet opgenomen, maar werknemers hebben er vanaf 1 juli 2020 op grond van de wet wel recht op.

Begeleiding naar eerste baan voor jongeren vanuit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
In 2020 wordt er 8,5 miljoen vrijgemaakt als vervolg op de regeling om jongeren die van het praktijkonderwijs of voorgezet speciaal onderwijs komen te begeleiden naar hun eerste baan. Dit heet de zogenaamde arbeidstoeleiding waarbij scholen in het speciaal onderwijs geacht worden om leerlingen die geen startkwalificatie kunnen behalen, toe te leiden naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Pro-scholen zijn erop gericht dat leerlingen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. In totaal gaat het om zo’n 67.000 leerlingen.

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
Op 1 januari 2020 is de Wab in werking getreden. Door deze wet hebben werknemers vanaf de eerste dag van indiensttreding recht op een transitievergoeding. Daarnaast heeft een payrollmedewerker dezelfde rechten en arbeidsvoorwaarden als medewerkers die in dienst zijn bij de werkgever. Oproepkrachten dienen na 12 maanden een aanbod te krijgen voor een vast aantal uren. Het gaat om het gemiddeld aantal uren over de afgelopen 12 maanden.

Voor ontslag via de rechter geldt er een nieuwe ontslaggrond, de zogenaamde cumulatiegrond. Dit houdt in dat ontslag ook mogelijk wordt wanneer omstandigheden uit verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen samen een redelijke grond voor ontslag opleveren. De rechter kan een extra vergoeding toekennen aan de werknemer indien het ontslag plaatsvindt op basis van de cumulatiegrond.

Tot slot wordt de ketenregeling verruimd naar drie contracten in drie jaar. Let wel op dat er in de CAO VO nog een termijn van twee jaar staat. Dit betekent dat werkgevers in het bijzonder onderwijs gebonden zijn aan een termijn van twee jaar. Op de website van de VO-raad staat een artikel hierover.

De wijzigingen zijn ook te vinden op de website van de Rijksoverheid.