Nieuws

Nieuwe aanvraagronde subsidie Regionale Aanpak Personeelstekorten

maandag 16 december 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Schoolbesturen die personeelstekorten op regionaal niveau willen aanpakken, kunnen van 1 februari tot en met 1 maart 2020 weer subsidie aanvragen. Met de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten blijft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besturen, lerarenopleidingen en andere partijen ondersteunen om de tekorten gezamenlijk aan te pakken op regionaal niveau. Dit is een vervolg op de regionale aanpak lerarentekort, waarmee meer dan 60 regio’s in po, vo en mbo in 2019 zijn gestart.

Een nieuwe naam en bredere context
Regio´s bestaande uit samenwerkende schoolbesturen in het po, vo en/of mbo, lerarenopleidingen en andere partijen, kunnen een plan van aanpak indienen dat zich richt op de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening. Het betreft daarmee niet meer alleen de leraren, maar vraagt ook aandacht voor de tekorten aan schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel.

Samenwerking in de regio’s doorloopt verschillende fases van ontwikkeling. Van de start-, planvormings-, uitvoerings- tot en met de doorontwikkelingsfase. Tot nieuwe samenwerking komen heeft tijd nodig. Om succesvol hierop te blijven anticiperen zijn de subsidiegelden structureel gemaakt maar heeft de regeling nog een tijdelijk karakter. De nieuwe regeling zet daarom in op het verbreden en voortbouwen van de regionale aanpak lerarentekort en de opgedane ervaringen en kent een langere doorlooptijd. 

Ten opzichte van de vorige regeling zijn er voor het vo samen met mbo een aantal voorwaarden gewijzigd. De aanpassingen komen voort vanuit de wensen van het veld zelf, de Landelijke tafel lerarentekort en aangenomen moties in de Tweede Kamer.

Eisen aan de regio
Bij de kwantitatieve eisen voor het draagvlak van regionale samenwerking is rekening gehouden met de (verschillen in) schaal en omvang van de sectoren po en vo. Voor het vo is de minimumdeelname verhoogd van 1/3 deel naar de helft. Als basis voor de samenwerking is de vereiste minimum fte-omvang onveranderd gebleven voor het vo.

Stimuleren vergroten samenwerking
De regeling stimuleert dat de deelname aan de samenwerking in de regio wordt verdicht en verbreed. Indien niet-deelnemende besturen en hun onderwijsvestigingen in een bestaande regio of vanuit een aangrenzende regio aansluiten bij de samenwerking, kan dit tot een verhoging van de subsidie leiden. De subsidie bestaat namelijk uit een basisbedrag per regio én een aanvullend bedrag afhankelijk van de omvang van de deelname door schoolbesturen voor po of vo, al dan niet in combinatie met de personeelsomvang van de onderwijsvestigingen van deze besturen in de regio. Bij deelname vanuit het mbo aan de regionale aanpak is er eveneens sprake van een aanvullende subsidie. Van de regio’s wordt verwacht dat mede door aanwijzing van een projectleider of aanjager tot een daadkrachtige uitvoering van het plan wordt gekomen.
In deze factsheet vindt u meer informatie over de samenstelling van de regio’s die in 2019 al meedoen met de regionale aanpak en zie ook het overzicht van deelnemende schoolbesturen.
  
Aanspreekpunt of regionaal loket
Het is nu een voorwaarde dat iedere regio een aanspreekpunt of loket heeft voor geïnteresseerden die in het onderwijs willen gaan werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over vacatures, opleidingsroutes en begeleidingsmogelijkheden.

Subsidieaanvraag
Schoolbesturen kunnen samen met minimaal één lerarenopleiding een subsidieaanvraag doen. Dit kan via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. De aanvraag bestaat uit een plan van aanpak en een begroting. De regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO (po) en Voion (vo) kunnen u hierbij ondersteunen.

De aanvraag kan vanaf 1 februari 2020 tot en met uiterlijk 1 maart 2020 worden ingediend. Aanvragen die worden ontvangen na 1 maart 2020 worden afgewezen. De subsidie wordt toegekend voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022. Toekenning zal uiterlijk 1 mei 2020 plaatsvinden.

Subsidiebedrag
De subsidie bestaat uit een basisbedrag van maximaal € 385.000,00 voor twee schooljaren. Dit bedrag kan worden verhoogd, afhankelijk van het aantal besturen dat meedoet en het aantal fte dat op de vestigingen werkt.

Ondersteuning en advies
Voion is gevraagd schoolbesturen in het voortgezet onderwijs te ondersteunen en desgewenst te begeleiden met de subsidieaanvraag. Wilt u aan de slag met de aanpak van het lerarentekort in uw regio? Neem dan contact op met één van onze regioadviseurs of bel met 070-3 765 756.

Meer informatie