Nieuws

Nieuwe actuele regionale arbeidsmarktanalyses voor het vo

woensdag 4 september 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Op de website van Voion vindt u nu 18 actuele regionale arbeidsmarktanalyses, waaronder voor de G4. De analyses geven u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.

Om als schoolorganisatie uw doelen te behalen moet u op de juiste momenten de juiste mensen in huis hebben. Vanuit dit oogpunt stelt Voion regionale arbeidsmarktanalyses beschikbaar zodat u inzicht heeft in de regionale arbeidsmarktsituatie. Daarmee heeft u een goed vertrekpunt voor goed strategisch personeelsbeleid.

Krimp
Uit de analyses blijkt onder andere dat het aantal leerlingen de komende jaren in nagenoeg alle regio’s zal dalen. Zo wordt in Drenthe-Overijssel tussen 2019 en 2024 een daling van 7,7 procent verwacht. In de G4 en in Zuid-Holland (Noord en Zuid) zal het aantal leerlingen nog wel toenemen.
 
Lerarentekort
Ondanks de krimp in veel regio’s, worden er de komende jaren toch in alle regio’s tekorten aan leraren verwacht. Het tekort verschilt wel per regio. Zo wordt in Zeeland in 2024 een tekort van 23 fte verwacht, terwijl het tekort in Zuid-Holland-Zuid in hetzelfde jaar oploopt tot 162 fte. De tekorten concentreren zich in veel regio’s rond enkele specifieke vakken, zoals Duits, wiskunde en natuurkunde.
  • Bekijk de arbeidsmarktanalyse van uw regio
Begin 2020 zullen de analyses worden geactualiseerd op basis van de nieuwe cijfers over de verwachte tekorten.

Inzicht op school en/of bestuursniveau?
Met het Scenariomodel-VO krijgt u inzicht in de benodigde formatie per vak voor de komende jaren voor uw school(bestuur). Het instrument zet leerlingenprognoses op basis van cijfers van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving af tegen uw personeelsgegevens die u zelf geanonimiseerd invoert. Zo wordt per vak duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit, zowel op school- als bestuursniveau.

Regionale samenwerking
Voor een aantal scholen zijn de arbeidsmarktontwikkelingen al aanleiding geweest om op personeelsgebied de samenwerking met andere scholen in de regio op te zoeken. Samen kunnen ze beter inspelen op de veranderende vraag naar personeel in de regio. Om scholen te ondersteunen bij een goed functionerende regionale arbeidsmarkt heeft Voion de handreiking Regionale samenwerking op personeelsgebied ontwikkeld

Ondersteuning nodig?
De regioadviseurs van Voion bieden ondersteuning bij het verkrijgen van inzicht in de (regionale) arbeidsmarktsituatie, het bewustmaken van de noodzaak om een regionaal arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen en uit te voeren en het opbouwen van de regionale infrastructuur. Neem contact op met een van onze regioadviseurs. Zij gaan graag het gesprek met u aan.