Nieuws

Nieuwe CAO VO 2018/2019

dinsdag 18 september 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Op 12 juni 2018 is er een onderhandelaarsakkoord in het VO getekend. De leden van de VO-raad en achterbannen van de onderwijsbonden hebben inmiddels hun goedkeuring gegeven aan het bereikte onderhandelaarsakkoord; hiermee is de nieuwe CAO VO met een ingangsdatum van 1 juni 2018 een feit. Hieronder vindt u in het kort de afspraken.

Werkdruk en ontwikkeltijd
De belangrijkste afspraak in de CAO VO 2018-2019 is dat de werkdruk vermindert en dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Vanaf 1 augustus 2019 wordt er in het takenpakket van de leraar 50 uur op jaarbasis vrijgespeeld om in te zetten als ontwikkeltijd. In de praktijk kan dit ertoe leiden dat leraren 1 uur minder les per week zullen geven. Om deze afspraak te realiseren, is het belangrijk dat lerarenteams (MR) en schoolleiding voor 1 maart aanstaande met elkaar een plan maken hoe de lestaak anders te organiseren, zonder dat de onderwijstijd voor leerlingen daalt.

Schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en medezeggenschapsraden vinden op de website van Voion informatie, instrumenten en goede voorbeelden, die hen kunnen helpen de afspraken in de nieuwe CAO VO over ontwikkeltijd voor leraren te realiseren.

Loon
Per 1 juni 2018 zijn de salarissen met 2,35% verhoogd. In oktober 2018 wordt een eenmalige uitkering van 1% toegekend en per 1 juni 2019 worden de salarissen wederom verhoogd, met 2,15%.

Vereenvoudiging en verbetering van het salarisbouwwerk
De toelage Compensatie inkomensgevolgen wordt verwerkt in het maandsalaris, de treden 2, 3 en 4 uit schaal 4 zijn gelijkgetrokken met de treden 2, 3 en 4 uit schaal 3 en aan de team- of afdelingsleider in schaal 12 wordt een bindingstoelage toegekend. Deze maatregelen moeten er toe leiden dat het salarisbouwwerk wordt verbeterd en vereenvoudigd.

Loopbaanontwikkeling en werkdruk OOP
Er worden regionale gezamenlijke themabijeenkomsten (loopbaanbeleid) georganiseerd. De onderwerpen loopbaanontwikkeling en werkdruk worden vast onderwerpen van de gesprekkencyclus en het budget voor deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten voor het OOP is verhoogd van 500 naar 600 euro.

Arbeidsovereenkomsten
In de vorige CAO VO was er voor de ketenbepaling onbevoegde docenten een tijdelijke uitzondering/afwijking opgenomen. In de huidige cao is deze afwijking structureel.

In het kader van het terugdringen van het aantal onbevoegde leraren hebben sociale partners de volgende afspraken gemaakt:

  • Een werknemer die geen enkele wettelijke onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs bezit, wordt voor ten hoogste twee jaar in een leraarsfunctie benoemd, gedurende maximaal drie contracten.
  • De werkgever stelt bij aanvang van de benoeming in overleg met de onbevoegde leraar een studieplan op, waarin facilitering in tijd en geld zijn vastgelegd, dat leidt tot het behalen van een wettelijke onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs binnen twee jaar.
  • De werkgever verleent aan de onbevoegde leraar studieverlof voor studieactiviteiten die onder werktijd plaatsvinden.
  • Indien de onbevoegde leraar na twee jaar geen wettelijke onderwijsbevoegdheid heeft behaald, kan in bijzondere gevallen het dienstverband daarna ten hoogste nog twee keer met een jaar worden verlengd.
  • Zolang de leraar geen wettelijke onderwijsbevoegdheid bezit, kan hij uitsluitend benoemd worden in de leraarsfunctie LB.
  • Onmiddellijk na het behalen van een wettelijke onderwijsbevoegdheid wordt de leraar benoemd voor onbepaalde tijd in de bij zijn functie behorende schaal zodra de leraar ten minste twaalf maanden in dienst is bij werkgever.

Persoonlijk budget
De regeling persoonlijk budget zal worden geëvalueerd.

Wovo
In de Wovo-regeling is de mogelijkheid geschrapt dat een werknemer zijn/haar recht op een bovenwettelijke uitkering kan laten afkopen als hij/zij werkzaamheden als zelfstandig ondernemer start/uitbreidt.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Zodra de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt, worden afspraken gemaakt over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in het openbaar onderwijs.

Banenafspraak
Indien wet- en regelgeving verandert en dat leidt tot knelpunten bij het creëren van banen voor de doelgroep of bij het aannemen van mensen uit de doelgroep, zullen partijen de afspraken hierover aanpassen.

Functiemix
De functiemix (www.functiemix.nl) en maatwerkafspraken worden vanaf heden uitgangspunt voor het overleg op de school met de P(G)MR, dit als onderdeel van het formatieplan.