Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Nieuwe regionale arbeidsmarktramingen beschikbaar

woensdag 26 april 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Wilt u weten hoe de werkgelegenheid voor leraren zich de komende jaren gaat ontwikkelen in uw regio? Of hoe groot het voorspelde tekort in uw regio zal zijn? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe regionale arbeidsmarktrapportages opgesteld, die u antwoord geven op vragen over regionale arbeidsmarktontwikkelingen.

Toekomstige arbeidsmarkt
De rapportages bieden inzicht in de toekomstige arbeidsmarkt (2017-2022) in het voortgezet onderwijs per regio. De onderwijsarbeidsmarkt kent grote regionale verschillen. Voor scholen is het daarom niet alleen van belang zicht te hebben op landelijke ontwikkelingen, maar ook een duidelijk beeld te hebben van de ontwikkelingen in de eigen regio. Zo kunnen scholen beter in staat worden gesteld in te spelen op mogelijke kwantitatieve of kwalitatieve tekorten. Om dit te faciliteren, stelt Voion via haar website de regionale arbeidsmarktrapportages beschikbaar voor de sector. 

Regionale verschillen
Zo zien we bijvoorbeeld dat de vacaturedruk regionaal zeer verschillend is. De tekorten in Utrecht-Midden en Eemland liggen in de buurt van het landelijk gemiddelde terwijl deze in Utrecht-stad zullen oplopen tot het dubbele van het landelijk gemiddelde. En in de provincie Limburg zullen, ondanks regionale verschillen, de tekorten na 2019 overal lager liggen dan het landelijk gemiddelde. Ongeacht de regio zien we dat tekorten aan leraren zich vooral concentreren in de vakken Duits, Frans, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde.

Prognoses
In de ramingen komen de volgende ontwikkelingen aan de orde: leeftijdsopbouw van leraren, werkgelegenheid, vervangingsvraag, instroom van leraren en het aantal onvervulde vacatures. Vervolgens komen de prognoses van deze thema’s ook nog eens per vak aan de orde.

De ramingen zijn opgesteld met behulp van Mirror, een door CentERdata ontwikkeld ramingsmodel voor de onderwijsarbeidsmarkt. 

Bekijk hier de arbeidsmarktraming voor uw regio