Nieuws

Nieuwe regionale arbeidsmarktramingen beschikbaar

dinsdag 14 januari 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Hoe groot is het voorspelde lerarentekort in uw regio de komende jaren? Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid voor leraren zich? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe regionale arbeidsmarktramingen (2019-2024) opgesteld, die u antwoord geven op vragen over regionale arbeidsmarktontwikkelingen. Op onze website kunt u de gegevens voor uw regio vinden.

Toekomstige arbeidsmarkt
De rapportages bieden inzicht in de toekomstige arbeidsmarkt (2019-2024) in het voortgezet onderwijs per regio. Omdat de onderwijsarbeidsmarkt regionale verschillen kent, is het voor scholen van belang een duidelijk beeld te hebben van de ontwikkelingen in de eigen regio. Zo worden scholen beter in staat gesteld in te spelen op mogelijke kwantitatieve of kwalitatieve tekorten. Om dit te faciliteren, stelt Voion via haar website de regionale arbeidsmarktramingen beschikbaar voor de sector.

Prognoses
In de ramingen komen de volgende ontwikkelingen aan de orde:

  • werkgelegenheid
  • vervangingsvraag
  • instroom
  • onvervulde vraag

Vervolgens komen de prognoses van deze thema’s ook nog eens per vak aan de orde.

De ramingen zijn opgesteld met behulp van Mirror, een door CentERdata ontwikkeld ramingsmodel voor de onderwijsarbeidsmarkt. Meer informatie over de ramingen en een landelijk beeld zijn terug te vinden in het rapport ‘De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel 2019-2029’

Bekijk de raming voor uw regio

Zelf aan de slag
In de module voor strategische personeelsplanning in het Scenariomodel-VO kunt u een berekening maken van de aanwezige en benodigde formatie voor de komende 12 jaar. Zo wordt per vak duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit, zowel op school- als bestuursniveau. De nieuwe regionale ramingen zijn ook verwerkt in het Scenariomodel-VO en kunnen als referentie dienen voor de scenario’s die u op bestuurlijk of schoolniveau doorgerekend heeft.