Nieuws

Nieuwe regionale arbeidsmarktramingen beschikbaar

woensdag 6 januari 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid voor leraren zich? Hoe groot is het voorspelde lerarentekort in uw regio de komende jaren? En in welk vak worden de grootste tekorten verwacht? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe regionale arbeidsmarktramingen (2020-2025) opgesteld, die u antwoord geven op bovenstaande vragen over de arbeidsmarktontwikkelingen in uw regio.

Toekomstige arbeidsmarkt
De rapportages bieden inzicht in de toekomstige arbeidsmarkt (2020-2025) in het voortgezet onderwijs per regio. Juist omdat de onderwijsarbeidsmarkt sterkt verschilt per regio, is het voor scholen van belang om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de eigen regio. In de ramingen vind u prognoses voor de werkgelegenheid, de vervangingsvraag, de instroom en de onvervulde vraag. Vervolgens komen deze ontwikkelingen ook per vak aan de orde.

Werkgelegenheid
Uit de ramingen blijkt dat het voortgezet onderwijs in Nederland de komende jaren naar verwachting te maken krijgt met een dalende werkgelegenheid, namelijk met ruim 2 procent tussen 2020 en 2025. Dit komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Vooral in de regio’s Drenthe/Overijssel, Friesland en Gelderland-Zuid daalt de werkgelegenheid sterk. Daarentegen zal de werkgelegenheid in de regio’s Zuid-Holland-Noord en Zuid-Holland-Zuid de komende jaren naar verwachting juist stijgen.

Onvervulde vraag
Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat door onder andere de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. Landelijk wordt een tekort van 1.232 fte in 2025 verwacht. Met name in de regio’s Noord-Holland, Zuid-Holland-Noord en Zuid-Holland-Zuid worden grote tekorten verwacht.

Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat dat landelijk naar verwachting ruim 2 procent van de werkgelegenheid in 2025 niet vervult kan worden. De onvervulde vraag in Flevoland zal naar verwachting het grootst zijn, namelijk ruim 3 procent in 2025.

Niet elk vak krijgt te maken met een tekort aan leraren. Landelijk zullen de grootste tekorten in absolute zin worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits, Frans, natuurkunde en scheikunde.

Meer informatie over de ramingen en een landelijk beeld zijn terug te vinden in het rapport ‘De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel 2020-2030’.

Bekijk de raming voor uw regio

Zelf aan de slag
Wilt u inzicht in de benodigde formatie per vak of functie voor de komende jaren op bestuurs-, school-, vestigings- of teamniveau? Ga dan aan de slag met het Scenariomodel-VO. Het instrument zet leerlingenprognoses op basis van cijfers van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving af tegen uw personeelsgegevens die u zelf geanonimiseerd invoert. Zo wordt per vak en/of functie duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit. De nieuwe regionale ramingen zijn ook verwerkt in het Scenariomodel-VO en kunnen als referentie dienen voor de scenario’s die u op bestuurlijk of schoolniveau gemaakt heeft. Binnenkort is het ook mogelijk dat scholen gezamenlijk en/of op regionaal niveau een strategische personeelsplanning kunnen maken.