Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Nieuwe regionale arbeidsmarktramingen beschikbaar

dinsdag 20 februari 2018 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Wilt u weten hoe de werkgelegenheid voor leraren zich de komende jaren gaat ontwikkelen in uw regio? Of hoe groot het voorspelde lerarentekort in uw regio zal zijn? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe regionale arbeidsmarktramingen opgesteld, die u antwoord geven op vragen over regionale arbeidsmarktontwikkelingen.

Toekomstige arbeidsmarkt
De rapportages bieden inzicht in de toekomstige arbeidsmarkt (2018-2023) in het voortgezet onderwijs per regio. De onderwijsarbeidsmarkt kent regionale verschillen. Voor scholen is het daarom niet alleen van belang zicht te hebben op landelijke ontwikkelingen, maar ook een duidelijk beeld te hebben van de ontwikkelingen in de eigen regio. Zo kunnen scholen beter in staat worden gesteld in te spelen op mogelijke kwantitatieve of kwalitatieve tekorten. Om dit te faciliteren, stelt Voion via haar website de regionale arbeidsmarktramingen beschikbaar voor de sector.

Regionale verschillen
Het voortgezet onderwijs krijgt komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid. De regio’s Noordoost- en Zuidoost-Brabant, Drenthe/Overijssel en Friesland bijvoorbeeld kennen zelfs een sterkere daling dan het landelijk gemiddelde. Ook zien we dat de vacaturedruk regionaal verschillend is. Zo kent Noord-Holland een grotere onvervulde vraag dan het landelijk gemiddelde. Zeeland daarentegen schommelt rondom het landelijk gemiddelde. Ongeacht de regio zien we dat tekorten aan leraren zich in absolute zin vooral concentreren in de vakken Duits, Natuurkunde  en Wiskunde.

Prognoses
In de ramingen komen de volgende ontwikkelingen aan de orde: leeftijdsopbouw van leraren, werkgelegenheid, vervangingsvraag, instroom van leraren en het aantal onvervulde vacatures. Vervolgens komen de prognoses van deze thema’s ook nog eens per vak aan de orde.

De ramingen zijn opgesteld met behulp van Mirror, een door CentERdata ontwikkeld ramingsmodel voor de onderwijsarbeidsmarkt.

Bekijk de raming voor uw regio