Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Onderwijsatlas toont recente en toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen

maandag 10 oktober 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

Dalende leerlingenaantallen, vergrijzing, tekortvakken, onbevoegd gegeven lessen, rendement van lerarenopleidingen, werktevredenheid. Thema’s die de aandacht vragen in het voortgezet onderwijs. De Onderwijsatlas voortgezet onderwijs laat aan de hand van grafieken en kengetallen een samenhangend beeld van recente en toekomstige ontwikkelingen rond deze thema’s zien. Landkaarten tonen in één oogopslag de regionale verschillen.

Voion wil de vo-sector ondersteunen bij het realiseren van een goed functionerende arbeidsmarkt met voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Kennis van de arbeidsmarkt is daarbij van belang. Met de Onderwijsatlas wil Voion deze kennis op een toegankelijke wijze delen. Aan de hand van 6 thema’s krijgt u een beeld van de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs, nu en in de toekomst. Hieronder leest u de highlights.

De vraag naar onderwijspersoneel
Waar het voortgezet onderwijs eerst te maken had met groei, zal de komende jaren het aantal leerlingen in veel gebieden gaan afnemen. De werkgelegenheid is de afgelopen jaren licht gestegen. Deze kenmerkt zich net als de leerlingenontwikkeling ook door regionale verschillen. Dit geldt minder voor de vacaturedruk, daar zijn vooral verschillen naar vak. De komende jaren zullen de meeste knelpunten optreden bij scheikunde, natuurkunde, Duits, Klassieke Talen en Frans. 

leerlingenprognose.jpg   Aandeel oudere leraren_1.jpg    
        

Wie werken in het voortgezet onderwijs?
In vergelijking met het primair onderwijs zijn in het voortgezet onderwijs relatief veel mannen werkzaam. Wel is het aandeel vrouwen de afgelopen jaren toegenomen. De sterkste stijging is zichtbaar bij het directiepersoneel. De gemiddelde leeftijd van het personeel is de afgelopen jaren licht toegenomen. Deze toename is met name zichtbaar onder het directiepersoneel en het onderwijsondersteunend personeel. Maar ook hier zijn weer regionale verschillen.

Bevoegdheid
De laatste jaren zijn er meer leraren in salarisschaal LD gekomen en wordt het merendeel van de lessen bevoegd gegeven. Tussen de verschillende onderwijstypes, vakken en regio’s zijn verschillen zichtbaar in het aandeel bevoegd gegeven lessen. Zo kent het vmbo het laagste aandeel bevoegd gegeven lessen en het vwo het hoogste. Lessen in lichamelijke opvoeding (99,0 procent), Frans (94,3 procent) en geschiedenis (93,8 procent) worden naar verhouding vaak bevoegd gegeven. Het combinatievak Natuurkunde/scheikunde wordt daarentegen juist vaak onbevoegd gegeven (9,7 procent). De hoogste percentages bevoegd gegeven lessen zijn te vinden in delen van Limburg, waar tussen de 93 en bijna 94 procent van de lessen bevoegd wordt gegeven. In de regio Rivierenland worden juist relatief veel lessen onbevoegd gegeven.

 Bevoegd gegeven lessen_1.jpg  Regeldruk_1.jpg


De route naar het leraarschap
De afgelopen jaren is het aantal studenten aan de lerarenopleiding licht gestegen. De opleiding tot leraar Engels, lichamelijke opvoeding en wiskunde zijn het meest populair. Frans, scheikunde en Klassieke talen zijn minder populair. Het merendeel van de studenten is in 2014 afgestudeerd in een tweedegraads vakgebied. Afgestudeerden aan de lerarenopleiding vinden de afgelopen jaren minder eenvoudig een baan in het onderwijs. Wel is het beroepsrendement in vergelijking met het cohort afgestudeerden uit 2013 weer licht aan het stijgen. De baankansen voor afgestudeerden verschillen per vak: afgestudeerden in een exact vak of een taal werken een half jaar na afstuderen relatief vaak in het onderwijs. Afgestudeerden lichamelijke opvoeding vinden het minst eenvoudig een baan in het onderwijs.

Verzuim en sociale zekerheid
Het ziekteverzuim in de sector is tot 2015 licht gedaald, terwijl het aantal WIA-uitkeringen en WW-uitkeringen is toegenomen. Het zijn met name jongeren en ouderen die aanspraak maken op de WW-uitkeringen. Wel lijkt het aantal WW-uitkeringen over het hoogste punt heen. Ook in het aantal WW-uitkeringen zijn er regionale verschillen: Limburg heeft de meeste en Flevoland de minste WW’ers.

Tevreden werken in het voortgezet onderwijs
De meerderheid van het personeel is tevreden met hun baan en is zeer bevlogen, maar ervaart tegelijkertijd ook regeldruk. Het personeel is met name tevreden met de mate van zelfstandigheid, de inhoud van het werk en de samenwerking met collega’s. Het minst tevreden is het personeel met de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden, de informatievoorziening binnen de organisatie en de beloning.

Download de Onderwijsatlas voortgezet onderwijs.
 
Meer informatie