Nieuws

Onderzoek naar besteding middelen convenant

woensdag 9 december 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Uitnodiging deelname onderzoek

In het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’ zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld aan scholen ten behoeve van maatregelen tegen tekorten en werkdruk. Voion doet, op verzoek van de cao-tafel vo, onderzoek naar de (voorgenomen) besteding van middelen uit het convenant. Wij vragen schoolbestuurders, schoolleiders en p(g)mr-leden in het voortgezet onderwijs deel te nemen aan dit onderzoek.

In 2019 is voor het vo € 150 mln. uitgekeerd ten behoeve van besteding in 2020 en 2021. Scholen kunnen deze middelen uitgeven aan maatregelen voor ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leerkrachten, begeleiding van zij-instromers, onderwijsinnovatie of maatregelen voor arbeidsmarktvraagstukken.

Het onderzoek is bedoeld om de wijze waarop besturen en scholen de middelen (beogen te) besteden in kaart te brengen. Wie zijn hierbij betrokken geweest? Hoe zijn of worden de middelen verdeeld en hoe is het proces tot nu gelopen? En wat zijn mogelijke knelpunten? De antwoorden leveren waardevolle informatie op waarmee sociale partners kunnen sturen op eventuele vervolgacties.

Bent u schoolbestuurder, schoolleider of lid van de medezeggenschapsraad in het vo? Dan nodigen wij u uit om de online-enquête voor dit onderzoek in te vullen.

Ga naar de enquête >>

Ook als de gelden voor een groot deel nog niet besteed zijn, willen wij u vragen deel te nemen aan de enquête. Naast de enquête worden verdiepende interviews met enkele betrokkenen afgenomen om meer te horen over het proces en effectiviteit van de besteding van middelen.

Vragen?
Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Voion via info@voion.nl.