Nieuws

Ontwikkeltijd en termijn 1 maart 2019

woensdag 20 maart 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

In de CAO VO 2018/2019 is afgesproken dat indien op een school de maximale lestaak van leraren per jaar 750 uur of meer is, deze met 30 klokuren wordt verminderd. De vrijkomende uren komen beschikbaar als ontwikkeltijd. Uiterlijk op 1 maart 2019 dient het overleg tussen de werkgever, de MR en het onderwijzend personeel over de aanpassing van de lessentabel te zijn afgerond, gevolgd door overeenstemming met de MR.

Indien de aanpassing van de lessentabel leidt tot zwaarwegende organisatorische, financiële of onderwijskundige problemen, dan wel over de aanpassing geen overeenstemming wordt bereikt met de MR, kan het schoolbestuur besluiten om de afspraak niet toe te passen. Dit is echter alleen mogelijk nadat de werkgever sociale partners heeft uitgenodigd voor overleg.
 
Uitnodigen sociale partners
Sociale partners realiseren zich dat veel scholen momenteel nog bezig zijn met de uitvoering en implementatie van deze cao-afspraak. Het kan dus zijn dat een school wellicht nu de afspraak nog niet uitvoert maar dit op een later moment wel gaat doen. Mocht een schoolbestuur op dit moment nog geen afspraken hebben gemaakt over ontwikkeltijd en dit in de toekomst ook niet gaan doen, dan wordt zij verzocht om sociale partners voor overleg uit te nodigen via ontwikkeltijd@caovo.nl.

De volgende twee elementen zijn van belang bij het bepalen of u sociale partners moet uitnodigen:

  1. Op uw school zijn op dit moment geen afspraken gemaakt over ontwikkeltijd;
  2. Er bestaat op uw school ook geen voornemen om voor 1 januari 2020 alsnog afspraken over ontwikkeltijd te maken. 

Bij de uitnodiging aan sociale partners wordt u verzocht alle stukken/overwegingen te voegen die relevant zijn geweest in het besluitvormingsproces, in het bijzonder informatie waaruit blijkt wat het standpunt van de MR is ten aanzien van uw besluit.

Ondersteuning
Via www.voion.nl/ontwikkeltijd biedt Voion u, in opdracht van de VO-raad en de onderwijsbonden, ondersteuning bij de vormgeving van deze afspraken.