Nieuws

Opnieuw branche-erkenning Arboscan-VO

maandag 26 augustus 2019 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Sociale partners en een arbo-kerndeskundige hebben de Arboscan-VO opnieuw positief beoordeeld op actualiteit en volledigheid. Daarmee is de Arboscan-VO opnieuw erkend als branche risico-inventarisatie en evaluatie-instrument voor het voortgezet onderwijs.
 
Branche-erkende RI&E
In tegenstelling tot andere risico-inventarisatie & -evaluatie instrumenten (RI&E) is de Arboscan-VO speciaal ontwikkeld om de specifieke risico’s in een vo-school op te sporen. Te denken valt aan risico’s die met een slechte akoestiek in leslokalen of met machines en handgereedschappen te maken hebben. Daarnaast sluit het taalgebruik in het RI&E- instrument aan bij het jargon van de branche en is er een selectie gemaakt van voor de sector typische situaties.

Voert u een RI&E uit met de Arboscan-VO, dan voldoet u daarmee aan de arbowetgeving en de daaruit voortvloeiende arbonormen voor het voortgezet onderwijs zoals die zijn opgenomen in de Arbocatalogus-VO

De Arboscan-VO is opgenomen in de lijst van erkende branche-instrumenten op www.rie.nl

Heeft u al een RI&E?
De RI&E is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers met personeel in dienst. Sinds kort (13 juli 2019) mag de Inspectie SZW direct boetes uitdelen als blijkt dat u geen RI&E en/of plan van aanpak heeft. Ook zijn de hoogte van die boetes flink verhoogd. De boete bij het ontbreken van de RI&E liegt er niet om: € 4.500. Ook voor het ontbreken van het  bijbehorende plan van aanpak is de boete fors: € 3.000. In dit plan van aanpak legt u vast welke acties u gaat ondernemen om de geconstateerde risico’s in de RI&E te beperken of voorkomen. Wordt er een tekortkoming geconstateerd in uw RI&E en/of plan van aanpak dan krijgt u eerst een waarschuwing of eis opgelegd, voordat de Inspectie overgaat tot het opleggen van een boete. Let op! De RI&E en het plan van aanpak zijn pas echt compleet als deze zijn getoetst door een gecertificeerd arbodeskundige.

Meer informatie