Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Overheid en onderwijs halen taakstelling banenafspraak 2016 niet

maandag 14 augustus 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Werkgevers bij de overheid en in het onderwijs hebben tot op heden 3.600 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking die zijn opgenomen in het doelgroepregister van UWV. Daarmee is de afspraak voor 2016 (6.500 banen) niet gehaald. Dat blijkt uit de twee-meting banenafspraak van het ministerie van SZW.

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat de sector overheid eind 2023 25.000 extra banen creëert voor mensen uit de doelgroep. De sector overheid kende een stroeve start, maar is inmiddels goed op stoom. Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid, waar de VO-raad ook toe behoort, ziet hiervoor een aantal knelpunten. Een voornaam knelpunt is dat de overheid een relatief grotere opdracht heeft gekregen dan de marktsector. De overheid moet in verhouding meer banen realiseren in een kortere tijd. Daarbij kampen de overheidswerkgevers met de uitstroom van werknemers uit de regelingen ‘Instroom en Doorstroom’ en ‘Wet Inschakeling Werkzoekenden’. Die banen moeten eerst worden ingehaald alvorens nieuwe banen worden gerealiseerd die meetellen.

Uitbestede diensten niet weer intern
Daarnaast is er sprake van een tegengestelde opdracht bij veel overheids- en onderwijsorganisaties. Veel organisaties besteedden de afgelopen jaren diensten uit, zoals schoonmaak en catering. Dit zijn banen die veelal in aanmerking komen om iemand uit de doelgroep in te plaatsen. Het zou een ongewenste ontwikkeling zijn dat organisaties zich genoodzaakt voelen deze werkzaamheden weer intern te organiseren, enkel om aan de banenafspraak te voldoen. De scheiding tussen de opdracht voor de markt en overheid leidt hiertoe.  Naast deze specifieke knelpunten voor werkgevers bij overheid en onderwijs ziet het VSO net als de marktwerkgevers knelpunten in de uiteenlopende dienstverlening aan werkgevers en in de regelgeving. Het verbond maakt zich er hard voor dat bovengenoemde knelpunten, die buiten het bereik van VSO liggen, worden aangepakt. Daarnaast stimuleert VSO in de richting van de verschillende sectoren optimalisering en verbetering waar mogelijk.

Nog geen sectorspecifieke cijfers
De VO-raad heeft OCW en SZW gevraagd om sectorspecifieke cijfers. Op basis van de eenmeting zijn er voor de vo-sector ten opzichte van de nulmeting 50 formele aanstellingen (op basis van een arbeidsovereenkomst) bijgekomen in 2015. De inleenverbanden/ detacheringen zijn niet bij deze cijfers opgeteld, de verwachting is dat het UWV de cijfers in 2019 kan koppelen aan de individuele sectoren.

Bron: VO-raad