Nieuws

Prinsjesdag 2018: sociale zekerheid

woensdag 19 september 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de Miljoenennota met hierin de belangrijkste plannen voor 2019. Hieronder treft u op het gebied van sociale zekerheid de belangrijkste onderwerpen aan.

Meer baanzekerheid
Veel mensen met tijdelijk werk willen graag een vaste baan. Werkgevers willen doorgaans juist meer vrijheid. Het kabinet wil daarom het nu voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen vast aan te nemen. Met het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans wil het kabinet de positie van oproepkrachten en payrollers versterken. Men wil de ketenbepaling aanpassen, om daarmee flexibele contracten beter te laten aansluiten bij de aard van de werkzaamheden. Ook moet het aangaan van vaste contracten aantrekkelijker worden. Dit zal onder andere gebeuren door toevoeging van een cumulatiegrond aan de redelijke gronden voor ontslag, een verruimde proeftijd, meer balans in de opbouw van de transitievergoeding, en een gedifferentieerde WW-premie naar contracttype. Dit laatste punt is voor de sector VO niet van toepassing.

Langer partnerverlof bij geboorte kind
Partners krijgen nu bij de geboorte van hun kind 2 dagen betaald partnerverlof. Vanaf 1 januari 2019 wordt dit geboorteverlof verruimd naar 1 week. Ook mogen ze het eerste half jaar 5 weken onbetaald vrij nemen met recht op een UWV-uitkering van 70 % van hun loon. Zo wil het kabinet dat jonge ouders meer tijd samen met hun kind hebben. De Tweede Kamer moet de Wet invoering extra geboorteverlof nog goedkeuren. Het recht op extra geboorteverlof moet ingaan op 1 januari 2019. En het recht op aanvullend verlof op 1 juli 2020.

Pensioenstelsel
Het kabinet vindt verder dat het pensioenstelsel moet passen bij de samenleving en de arbeidsmarkt. Om het pensioen betaalbaar te houden is een vernieuwing van het pensioenstelsel onoverkomelijk, wel wil men de sterke elementen behouden: collectieve uitvoering die zorgt voor lage kosten, risicodeling die levenslange uitkeringen mogelijk maakt, en de verplichtstelling die ervoor zorgt dat een heel groot aantal werknemers aanvullend pensioen opbouwt.

Verder is van belang dat het pensioen transparanter wordt voor deelnemers. De herverdeling via de zogenoemde doorsnee- systematiek verdwijnt, zodat iedereen op elk moment de pensioenopbouw krijgt die past bij de premie die voor hem of haar is ingelegd.

Meer mensen met arbeidsbeperking aan het werk
Er moet simpelere regelgeving komen zodat het voor werkgevers makkelijker wordt om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Hiervoor wil het kabinet onder andere de regels rond beschut werken, de Wajong en de loonkostensubiside aanpakken. Een belangrijk uitgangspunt voor het kabinet is dat werken moet lonen voor mensen met een arbeidsbeperking die gaan werken vanuit de uitkering. Hiervoor stuurt SZW nog voor begrotingsbehandeling voorstellen naar de Tweede Kamer.

Meer controles op discriminatie op de arbeidsmarkt
Om discriminatie van werkzoekende jongeren, vrouwen, ouderen en migranten aan te pakken, gaat de inspectie SZW meer en strenger controleren. Bijvoorbeeld door regelmatige bedrijfsbezoeken en anonieme controles. Bedrijven die discrimineren kunnen boetes krijgen. De plannen van de staatssecretaris van SZW staan in de hoofdlijnenbrief Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie 2018–2021.

Tot slot: het kabinet wil een onafhankelijk commissie instellen die gaat onderzoeken of het huidige stelsel nog aansluit, op de arbeidsmarkt van nu en van de toekomst.