Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Prinsjesdag: belangrijkste plannen op het gebied van sociale zekerheid

woensdag 20 september 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Nederland staat er goed voor: de Nederlandse economie groeit dit jaar het hardst van alle Europese landen en de werkloosheid bereikt in 2018 het laagste punt sinds 2008. Dit is de boodschap van de Miljoenennota die gisteren gepresenteerd is.
 
Omdat er nog geen nieuw kabinet is, is er geen nieuw beleid gepresenteerd. Toch zijn er op het gebied van de sociale zekerheid enkele zaken te melden naar aanleiding van de Miljoenennota: 

Zieke werknemer
Het kabinet zorgt voor een gelijkere verdeling van verantwoordelijkheden tussen werkgevers en werknemers bij ziekte van een werknemer. Tegelijkertijd behouden zieke werknemers de maximale kans op terugkeer naar werk. Voorgesteld is dat werkgevers compensatie kunnen krijgen voor de wettelijke transitievergoeding bij ontslag van werknemers wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Definitieve besluitvorming hierover is echter aan het nieuwe cabinet. 

Het kabinet gaat ook de beoordeling van re-integratietrajecten door het UWV, in het bijzonder de re-integratie bij een nieuwe werkgever (het "tweede spoor"), begrijpelijker en voorspelbaarder maken. Daarnaast moeten zowel werknemers als werkgevers straks het initiatief kunnen nemen voor een vervroegde WIA-aanvraag, als een zieke werknemer geen perspectief meer heeft op terugkeer op de arbeidsmarkt.

Koopkrachtmaatregelen
  • Het kabinet komt  huishoudens met lage inkomens tegemoet door de algemene heffingskorting, zorgtoeslag en huurtoeslag te verhogen. Ook wordt het kindgebonden budget verhoogd.
  • Om ouderen financieel tegemoet te komen wordt daarnaast de ouderenkorting met meer dan 200 euro verhoogd.
Arbeidsmarkt
  • Er wordt toegewerkt naar een volwaardig minimumloon vanaf 21 jaar en een hoger minimumjeugdloon voor 18-, 19- en 20-jarigen.
  • In 2018 wordt de premiekorting die werkgevers krijgen voor het in dienst nemen van ouderen en mensen met een arbeidsbeperking omgezet in eenvoudigere loonkostenvoordelen, die onafhankelijk van de afgedragen premies worden uitbetaald.
Ondersteuning voor werkzoekenden
  • Met ingang van 2017 wordt het budget voor de WW-dienstverlening van het UWV verhoogd tot 160 miljoen euro. Hiermee zal het UWV een persoonlijkere dienstverlening gaan leveren aan werkzoekenden met een WW-uitkering. Dat vergroot de kans op snelle werkhervatting. Daarnaast zijn er ook in 2017 scholingsvouchers beschikbaar, waarmee mensen zich kunnen omscholen naar een beroep met een beter perspectief op werk.
  • De langdurige werkloosheid onder vijftigplussers pakt het kabinet samen met de sociale partners aan met het actieplan 'Perspectief voor Vijftigplussers', dat nog in 2017 van start gaat.
  • Ook biedt het kabinet werkgevers en werknemers meer mogelijkheden om in cao’s afspraken te maken over transitievoorzieningen, omscholing en van-werk-naar-werkbegeleiding van werknemers, in geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen.