Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Regeerakkoord en de banenafspraak

dinsdag 28 november 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

In het regeerakkoord zijn ook afspraken gemaakt over de banenafspraak/Participatiewet. In dit bericht leest u de belangrijkste punten. 

  • Het budget voor activering van en dienstverlening aan mensen in een kwetsbare positie wordt verhoogd, waarmee voor 20.000 extra personen de mogelijkheid voor beschut werk ontstaat. Dit leidt ertoe dat meer mensen met een beperking betaald werk kunnen verrichten omdat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om meer beschutte werkplekken te organiseren, maatwerk te bieden richting werk of werkgevers te ‘ontzorgen’.
  • De extra middelen om de inzet op beschut werk te verstevigen, worden opgebracht door het instrument van loonkostensubsidies (LKS) in de Participatiewet te vervangen door de mogelijkheid tot loondispensatie (LD).
  • Het kabinet zet een aantal stappen om het aantrekkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking een arbeidsplaats te bieden. Zo zal het kabinet de initiatieven die er zijn om via reshoring (het werk uit het buitenland terug te halen voor de arbeidsbeperkten) banen voor deze doelgroep mogelijk te maken, ondersteunen en aanjagen.
  • Voort is in het regeerakkoord opgenomen dat op korte termijn geregeld wordt dat banen van mensen uit de doelgroep ‘banenafspraak’ die meer zijn gaan verdienen dan het wettelijk minimumloon, toch blijven meetellen (de ‘t+2’-regel). Dit voorkomt dat werkgevers worden ontmoedigd te investeren in hun mensen. Inmiddels is duidelijk dat dit inderdaad wordt doorgevoerd. Binnenkort komt SZW met een persbericht hierover. Met het aanpassen van deze regel wordt voorkomen dat die mensen uitstromen, iedereen die momenteel in het doelregister zijn opgenomen blijven hierin dan ook opgenomen.