Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Resultaten nulmeting banenafspraak bekend

dinsdag 10 februari 2015 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

In het sociaal akkoord van april 2013 is tussen het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat er voor mensen met een beperking 100.000 extra banen in de markt worden gecreëerd. De overheid heeft zich garant gesteld voor 25.000 extra banen. Omgerekend naar de sub-sectoren betekent dit dat er in het voortgezet onderwijs 1320 banen gecreëerd moeten worden waarvan de eerste 315 voor 1 januari 2016; dit aantal is ook in de cao VO opgenomen. Om er zeker van te zijn dat het daadwerkelijk gaat om extra banen, wordt de voortgang van de banenafspraak gemeten ten opzichte van een nulmeting met peildatum 1 januari 2013.

UWV heeft de nulmeting uitgevoerd door een koppeling te maken tussen bestanden van de doelgroep en de polisadministratie van UWV.

Gemiddelde omvang van een baan
Uit de nulmeting blijkt dat op 1 januari 2013 63.837 mensen uit de doelgroep werkzaam waren. Het gaat om 65.509 inkomstenverhoudingen in de polisadministratie. Hierin zitten dienstbetrekkingen van allerlei verschillende omvang.

De gemiddelde omvang van een baan van iemand uit de doelgroep is als volgt berekend: 87.220.443 (over 2012 verloonde uren) / 65.509 (aantal inkomstenverhoudingen) = 1331 uur per jaar. Dit staat gelijk aan 110,92 uur per maand en 25,50 uur per week.

Dit heeft tot gevolg dat een extra baan pas volledig meetelt als die 25,50 uur per week bedraagt. Extra banen met een kleinere omvang tellen slechts mee als een deel van een baan.

Aantal verloonde uren voor mensen uit de doelgroep in de peilmaand
Voor de banenafspraak tellen inleenconstructies mee bij de inlenende werkgever. Uit de nulmeting blijkt dat 76% van de inleenverbanden is gerelateerd aan de marktsector als inlenende sector en 24% aan de overheid.

Dit leidt tot het volgend aantal verloonde uren voor mensen uit de doelgroep in de peilmaand december 2012:
Verloonde uren marktsector: 6.584.867
Verloonde uren overheid: 1.385.098

Net zoals bij de nulmeting de stand van december 2012 geldt, wordt ook bij de jaarlijkse beoordeling de stand gemeten over de maand december van het voorgaande kalenderjaar.

De onderstaande tabel geeft het aantal ten opzichte van de nulmeting extra te realiseren banen cq. extra verloonde uren voor beoordeling activering quotumheffing voor het voortgezet onderwijs.


   Voortgezet Onderwijs 
 Aantal FTE op 1-1-2013  86269 
 Jaarlijks te realiseren garantiebanen  264 
 Cumulatie banen per 31-12-2015 (eerste meting)
 Extra van 2014  53
 Totaal  317
 Cumulatie banen per 31-12-2016  
 Extra van 2014  106
 Totaal  687
 Cumulatie banen per 31-12-2017  
 Extra van 2014  106
 Totaal  1056
 Totaal eind 2018  1320


De nulmeting is de basis voor de eerste monitor in 2016 over het aantal gerealiseerde extra banen in 2015. De meting over de behaalde verloonde uren in december 2015 is in het voorjaar van 2016 gereed.

Bron: SZW