Nieuws

Samen werken aan goed onderwijs; over het belang van constructieve (regionale) samenwerking

donderdag 5 december 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Verschillende opgaven waar scholen nu voor staan, vragen om regionale samenwerking. Deze opgaven hebben een divers karakter en zijn onder meer: de omgang met leerlingendaling, bestrijding van het lerarentekort, het realiseren van passend onderwijs, sterk beroepsonderwijs, kansengelijkheid, integrale huisvestingsplannen en duurzaamheid. Met de notitie 'Samen werken aan goed onderwijs; over het belang van constructieve (regionale) samenwerking' willen de VO-raad, PO-raad, ISBO, LVGS, VBS, Verus, VGS en VOS-ABB regionale samenwerking stimuleren en ondersteunen.  

Er is ook steeds meer regionale samenwerking zichtbaar. Samenwerking komt tot stand doordat scholen en schoolbesturen de urgentie en/of meerwaarde hiervan zien. Samenwerking wordt ook vanuit de overheid gestimuleerd door wet- en regelgeving (samenwerkingsverbanden passend onderwijs, OOGO en de RPO’s in het VO) en door verschillende subsidieregeling (subsidieregeling voor procesbegeleiding leerlingendaling, subsidieregeling sterk techniek onderwijs, subsidieregeling lerarentekort). Deze ontwikkeling loopt in de pas met de landelijke ontwikkeling waarbij maatschappelijke besturing steeds meer wordt overgeheveld naar de regio (de drie decentralisaties in het sociale domein).  

De benodigde samenwerking in het onderwijs komt nog niet overal vanzelfsprekend tot stand. In deze notitie wordt verkend wat de sectorraden en profielorganisaties samen kunnen doen om regionale samenwerking te bevorderen, ieder vanuit hun eigen rol. Hierbij komen achtereenvolgens aan de orde:
1. Thema’s en vormen van regionale samenwerking
2. Belemmerende & bevorderende factoren voor regionale samenwerking
3. Instellingsbelang en maatschappelijk belang
4. Regionaal samenwerken is een vaardigheid