Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Sectorplan VO: beweging in vo-arbeidsmarkt

maandag 20 januari 2014 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben onlangs een sectorplan ingediend bij het ministerie van SZW. Met dit sectorplan willen partijen op korte termijn een bijdrage leveren aan het oplossen van een aantal knelpunten op de arbeidsmarkt van het voortgezet onderwijs.  

Beweging in arbeidsmarkt
Recente arbeidsmarktanalyses laten zien dat de vo-arbeidsmarkt op slot zit. De totale werkgelegenheid in de sector neemt af (van 87.873 fte in 2009 naar 83.695 fte in 2012), de werkloosheid loopt op, de instroom van (jongere) werknemers stagneert en  ouderen werken langer door. Op regionaal niveau speelt vooral de kwalitatieve mismatch (personele tekorten voor specifieke vakken/bevoegdheden en een overschot voor andere vakken).  Met de maatregelen uit het sectorplan beogen sociale partners weer beweging in de arbeidsmarkt te krijgen, en te voorkomen dat in de toekomst weer tekorten zullen ontstaan.

600 fte jonge docenten extra
Het ingediende sectorplan kent een drietal maatregelen waarmee partijen hopen op korte termijn 600 fte capaciteit voor jonge, afgestudeerde docenten te creëren en een impuls te geven aan duurzame inzetbaarheid. Met de maatregel  ‘Meer handen in de school’ krijgen besturen subsidie om additioneel, pas afgestudeerde docenten aan te nemen. De extra ruimte die hierdoor ontstaat, kan gebruikt worden om andere docenten taakverlichting of taakverandering te bieden. Een school kan deze ruimte bijvoorbeeld gebruiken om jongere docenten beter te begeleiden bij de start van hun carrière. De tweede maatregel ‘Vacatureruimte t.b.v. jongeren’ creëert vacatureruimte voor jonge werkzoekenden door oudere werknemers werkvermindering aan te bieden.
De derde maatregel geeft werkgevers de mogelijkheid werknemers een loopbaanscan aan te bieden die past bij de levensfase van de  werknemer. Deze scan kan bijvoorbeeld gericht zijn op het in kaart brengen van de vitaliteit en/of werkvermogen van werknemers of op het inzicht geven in de financiële consequenties bij (gedeeltelijke) vervroegde uittreding.    

Tweede sectorplan
Maatregelen gericht op regionale knelpunten komen in een latere fase in een tweede tranche van de subsidieregeling aan de orde. Schoolbesturen krijgen dan de mogelijkheid om, met ondersteuning van Voion, eigen plannen in te dienen die bijdragen aan het oplossen van regionale arbeidsmarktknelpunten. Verder onderzoekt Voion nog de mogelijkheden voor een plan om de arbeidsmarktpositie van met name het onderwijs ondersteunend personeel te verbeteren.

Cofinanciering
De bij SZW aangevraagde subsidie betreft een cofinanciering. Dit betekent dat de ingediende maatregelen voor een deel uit de subsidie kunnen worden bekostigd en voor een deel door de schoolorganisatie zelf. Welk deel wordt bekostigd uit de subsidie is per maatregel verschillend.

Voion voert sectorplan uit
Voion, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, heeft de opdracht gekregen het sectorplan uit te voeren. Op zijn vroegst in april wordt het besluit van SZW verwacht over  al dan niet toekenning van de subsidie. In de tussentijd gaat Voion aan de slag om het aanvraagproces in te richten. Uiteraard wordt u de komende tijd op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Meer informatie: