Nieuws

Strategisch personeelsbeleid in het vo

maandag 24 juni 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Het versterken van strategisch personeelsbeleid (HRM) is voor steeds meer schoolbesturen een speerpunt in hun beleid. De meeste besturen in het voortgezet onderwijs stemmen het personeelsbeleid in ruim voldoende mate af op hun strategische doelstellingen. Dit blijkt uit onderzoek dat deze week door het ministerie van OCW is gepubliceerd. Een belangrijke uitdaging blijft de implementatie van personeelsbeleid binnen scholen.

In de eerste maanden van 2019 is een sectorbreed monitoringsonderzoek uitgevoerd naar de staat van strategisch personeelsbeleid in het vo. De Universiteit Utrecht (UU) deed onderzoek onder 162 schoolbesturen (54% van de totale populatie); Regioplan heeft de uitkomsten van dit onderzoek verwerkt. Het monitoringsonderzoek is uitgevoerd in het kader van het geactualiseerde Sectorakkoord waarin de afspraak is opgenomen dat schoolbesturen hun personeelsbeleid afstemmen op onderwijskundige doelen en daaraan gekoppeld de professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders. Uit beide rapporten komt het beeld naar voren dat strategisch personeelsbeleid de aandacht heeft binnen de sector en dat een beweging gaande is op dit vlak. Het Sectorakkoord is daarvoor een stimulans gebleken, aldus de onderzoekers van Regioplan.

Uitkomsten
Uit het UU-onderzoek blijkt dat het personeelsbeleid naar het oordeel van besturen ruim voldoende tot goed wordt afgestemd op externe ontwikkelingen, onderwijskundige schooldoelen en opbrengsten voor medewerkers. Het personeelsbeleid biedt ruim voldoende ondersteuning aan de professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders, behalve wat betreft de doorgroei naar een andere of hogere functie. Een ander aandachtspunt is de duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders, die onder druk staat. De meerderheid van de besturen geeft aan dat scholen in (zeer) sterke mate te maken hebben met het risico van werkdruk.

Bron: vo-raad